ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

BB Code

ÇáÔÑÍ

BB code ÚÈÇÑÉ Úä ãÌãæÚÉ ãä ÇáÃßæÇÏ ÇáãÔÊÞÉ ãä áÛÉ (html) æÇáÊí Êßæä ÞÏ ÊÚÑÝÊ ÚáíåÇ ãä ÞÈá .ÊÓãÍ áß ÈÇÖÇÝÉ ÊåíÆÉ Åáì ÑÓÇÆáß ÈäÝÓ ØÑíÞÉ áÛÉ HTML ¡ æáßä áÏíåÇ ÊÑßíÈ ÈÓíØ æåæ æáä íÊã ÇíÞÇÝ (ßÓÑ) ÇáäÓÞ ãä ÇáÕÝÍÇÊ ÇáÊí ÊÔÇåÏåÇ. ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇÓÊÎÏÇã BB code åæ ÊÍÏíÏ Ýí ÇáãäÊÏì - ãä ÞÈá - ÇáãäÊÏì ÇáÃÓÇÓí ÈæÇÓØÉ ÇáÅÏÇÑÉ ¡ áÐÇ íÌÈ Úáíß ãÑÇÌÚÉ ÞæÇÚÏ ÇáãäÊÏì ÚäÏ ÇÑÓÇá ÑÓÇáÉ ÌÏíÏÉ.

ÝíãÇ íáì ÞÇÆãÉ ãä ÚáÇãÇÊ BB code íãßäß ÇÓÊÎÏÇãåÇ áÊåíÆÉ ÑÓÇÆáß.

ÞÇÆãÉ BB Code

 1. äÕ ÚÑíÖ / ãÇÆá / äÕ ÊÍÊå ÎØ
 2. Çááæä
 3. ÇáÍÌã
 4. ÇáÎØ
 5. áæä ÈÇÑÒ
 6. ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ / ÈÇÊÌÇå Çáíãíä / ÊæÓíØ
 7. ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ
 8. ÑÇÈØ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí
 9. ÑæÇÈØ ÚäÇæíä ÇáãæÇÞÚ (URL)
 10. ÑÇÈØ ÇáãæÖæÚ
 11. ÑÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ
 12. ÇáÞæÇÆã ÇáÅÚÊíÇÏíÉ / ÇáÞæÇÆã ÇáãÊÞÏãÉ
 13. ÇáÕæÑ
 14. ÇáÝíÏíæ
 15. ßæÏ
 16. ßæÏ PHP
 17. ßæÏ HTML
 18. ÇÞÊÈÇÓ
 19. ÊÚØíá Úãá ÃßæÇÏ BB Code
 20. ãáÝ ãÑÝÞ
ÇÓÊÎÏÇãÇÊ ÎÇØÆÉ Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÃßæÇÏ ÇáãäÊÏì:
 • [url] www.example.com [/url] - áÇ ÊÊÑß ÝÑÇÛ Èíä ÈÏÇíÉ ÇáßæÏ Ãæ äåÇíÊå ÍÊì íÚãá ÇáßæÏ ÈÔßá ÕÍíÍ .
 • [email]myname@domain.com[email] - íÌÈ Ãä íÊÖãä äåÇíÉ ÇáßæÏ Úáì ÎØ ãÇÆá ÍÊì íÚãá ÈÔßáò ÕÍíÍ ¡ ÊÕÍíÍ ÇáÎØà ([/email])

äÕ ÚÑíÖ / ãÇÆá / äÕ ÊÍÊå ÎØ

íãßäß ÌÚá ÇáÎØ ÚÑíÖ ¡ ãÇÆáÇð Ãæ ÃÓÝáå ÎØ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßæÇÏ æÑãæÒ ßÇáÊÇáí .

  • [b]ÇáÞíãÉ[/b]
  • [i]ÇáÞíãÉ[/i]
  • [u]ÇáÞíãÉ[/u]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [b]åÐÇ ÇáäÕ ÚÑíÖ[/b]
  • [i]åÐÇ ÇáäÕ ãÇÆá[/i]
  • [u]åÐÇ ÇáäÕ ÊÍÊå ÎØ[/u]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  • åÐÇ ÇáäÕ ÚÑíÖ
  • åÐÇ ÇáäÕ ãÇÆá
  • åÐÇ ÇáäÕ ÊÍÊå ÎØ
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

Çááæä

íãßäß ÊÛííÑ áæä ÌãáÉ ãÚíäå ÈÃáæÇä ãÎÊáÝÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .

 • [color=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/color]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [color=blue]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇááæä ÇáÃÒÑÞ[/color]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • åÐÇ ÇáäÕ ÈÇááæä ÇáÃÒÑÞ
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇáÍÌã

åÐÇ ÇáÑãÒ íÓãÍ áß ÈÊÍÏíÏ ÍÌã ÇáÎØ Ýí ÇáäÕ ÇáãÍÏÏ .

 • [size=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/size]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [size=+2]åÐÇ ÇáÎØ ÃßÈÑ ÈãÑÊíä Úä ÇáÎØ ÇáÚÇÏí[/size]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • åÐÇ ÇáÎØ ÃßÈÑ ÈãÑÊíä Úä ÇáÎØ ÇáÚÇÏí
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇáÎØ

íãßäß ÊÛííÑ äæÚ ÇáÎØ Ýí ÇáãÔÇÑßÇÊ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .

 • [font=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/font]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [font=courier]åÐÇ ÇáäÕ ÈäæÚíÉ ÎØ courier[/font]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • åÐÇ ÇáäÕ ÈäæÚíÉ ÎØ courier
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ / ÈÇÊÌÇå Çáíãíä / ÊæÓíØ

åÐÇ ÇáßæÏ íÓãÍ áß ÈÊÛííÑ ÇÊÌÇå ÇáäÕ .. íãíä¡ íÓÇÑ¡ Ãæ ÊæÓíØ.

  • [left]ÇáÞíãÉ[/left]
  • [center]ÇáÞíãÉ[/center]
  • [right]ÇáÞíãÉ[/right]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [left]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ[/left]
  • [center]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇáæÓØ[/center]
  • [right]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå Çáíãíä[/right]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ
  åÐÇ ÇáäÕ ÈÇáæÓØ
  åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå Çáíãíä
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ

åÐÇ ÇáßæÏ íÓãÍ áß ÈãÍÇÐÇÉ ÃØÑÇÝ ãÔÇÑßÊß.

 • [indent]ÇáÞíãÉ[/indent]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [indent]åÐÇ ÇáäÕ ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ[/indent]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • åÐÇ ÇáäÕ ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÑÇÈØ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí

íãßäß ÇÖÇÝÉ ÚäæÇä ÈÑíÏß ÇáÅáßÊÑæäí æíãßäß ÃíÖ ÇÖÇÝÉ ÊÓãíÉ áÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßæÇÏ æÑãæÒ ßÇáÊÇáí .

ÑæÇÈØ ÚäÇæíä ÇáãæÇÞÚ (URL)

íãßäß æÖÚ ÑÇÈØ áãæÞÚ ÎÇÑÌí Ãæ ÇÖÇÝÉ ÚäæÇä áåÐÇ ÇáÑÇÈØ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÑãÒ ÇáÊÇáí .

  • [url]ÇáÞíãÉ[/url]
  • [url=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/url]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [url]http://www.oursons.info/vb[/url]
  • [url=http://www.oursons.info/vb]Oursons[/url]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÑÇÈØ ÇáãæÖæÚ

íãßäß ÇÖÇÝÉ ÑÞã ÇáãæÖæÚ áÊÍÏíÏ åæíÉ ÇáãæÖæÚ ¡ ßãÇ íãßäß íÍÊæí åÐÇ ÇáÎíÇÑ ááÓãÇÍ ÈÊÓãíÉ ÇáãæÖæÚ .

  • [thread]ÑÞã ÇáãæÖæÚ[/thread]
  • [thread=ÑÞã ÇáãæÖæÚ]ÇáÞíãÉ[/thread]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]ÅÖÛØ åäÇ[/thread]
  ãáÇÍÙÉ : ÑÞã ÇáãæÖæÚ / ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ ãÌÑÏ ãËÇá ááÊæÖíÍ ÝÞØ æÞÏ áÇ íÑÊÈØ ÇáãËÇá ÇáäÇÊÌ ÈãæÖæÚ ÕÍíÍ
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÑÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ

íãßäß ÅÖÇÝÉ ÑÞã áãÔÇÑßÉ ãÚíäÉ Ãæ ÇÖÇÝÉ ÚäæÇä áÑÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí.

  • [post]ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ[/post]
  • [post=ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ]ÇáÞíãÉ[/post]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]ÅÖÛØ åäÇ[/post]
  ãáÇÍÙÉ : ÑÞã ÇáãæÖæÚ / ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ ãÌÑÏ ãËÇá ááÊæÖíÍ ÝÞØ æÞÏ áÇ íÑÊÈØ ÇáãËÇá ÇáäÇÊÌ ÈãæÖæÚ ÕÍíÍ
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇáÞæÇÆã ÇáÅÚÊíÇÏíÉ

åÐÇ ÇáßæÏ íÓãÍ áß ÈÅäÔÇÁ ÞÇÆãÉ ÈÓíØÉ ÈÏæä ãÓÇÝÇÊ ÊÈÏà ÈÇáäÞÇØ Ãæ ÇáÃÑÞÇã.

 • [list]ÇáÞíãÉ[/list]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [list]
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  [/list]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  • ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  • ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇáÞæÇÆã ÇáãÊÞÏãÉ

íãßäß ÅäÔÇÁ ÞæÇÆã ãÊØæÑÉ ÈæÇÓØÉ ÊÍÏíÏ ÇáÎíÇÑÇÊ ¡ ÇÏÎá ÇáÞíãÉ 1 Ýí ÇáÎíÇÑ ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ãÑÞãÉ ) Ãæ A ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÇÈÌÏíÉ ßÈíÑÉ ÇáÃÍÑÝ ) Ãæ a ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÃÈÌÏíÉ ÕÛíÑÉ ÇáÃÍÑÝ ) Ãæ i ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÈÇáÃÑÞÇã ÇáÑæãÇäíÉ ÇáÕÛíÑÉ ) Ãæ I ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÈÇáÇÑÞÇã ÇáÑæãÇäíÉ ÇáßÈíÑÉ ) .

 • [list=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/list]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [list=1]
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  [/list]

  [list=A]
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  [/list]

  [list=a]
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  [*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  [/list]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  1. ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  2. ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  1. ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  2. ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  1. ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  2. ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇáÕæÑ

íãßäß ÇÖÇÝÉ ÕæÑÉ ãÚ ÇáÊÚáíÞ ÚáíåÇ Ãæ ÇÍÇØÉ ÇáÕæÑÉ ÈÑÇÈØ ãæÞÚ íÊã ÊæÌíåß ááãæÞÚ ÚäÏ ÇáÖÛØ Úáì ÇáÕæÑÉ ÇáãÍÇØÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .

 • [img]ÇáÞíãÉ[/img]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [img]http://www.oursons.info/vb/images/styles/lifeEarth/statusicon/forum_new-48.png[/img] (ÈÏæä ÑÇÈØ)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.oursons.info/vb/images/styles/lifeEarth/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (íÍÊæí Úáì ÑÇÈØ)
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  • (ÈÏæä ÑÇÈØ)
  • (íÍÊæí Úáì ÑÇÈØ)
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇáÝíÏíæ

[video] íÓãÍ áß ÈÅÖÇÝÉ ãáÝÇÊ ÇáÝíÏíæ ãä ÃãÇßä ãÎÊáÝå áÅÏÑÇÌåÇ Ýí ãÔÇÑßÇÊß.

 • [video]ÇáÞíãÉ[/video]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ßæÏ

íãßäß æÖÚ ãÍÊæíÇÊ ÓßÑÈÊ ãÚíä ãä åÐå ÇáÃäæÇÚ ( cgi , c++ , PHP ) æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí áßí ÊÈíä Ãäå ßæÏ ÓßÑÈÊ .

 • [code]ÇáÞíãÉ[/code]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • ßæÏ:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ßæÏ PHP

íãßäß æÖÚ ãÍÊæíÇÊ ÇáÃßæÇÏ ÇáÊí ÊäÊãí áäæÚ ( PHP ) æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí áßí ÊÈíä Ãäå ßæÏ PHP.

 • [php]ÇáÞíãÉ[/php]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • ßæÏ PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ßæÏ HTML

íãßäß ÅÈÑÇÒ ÃßæÇÏ áÔÝÑÉ ÃßæÇÏ HTML áÊÙåÑ Ïæä Ãí ÊÃËíÑ Ãæ ÊÚÏíá Ýí ÇáãÔÇÑßÇÊ æÐáß ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .

 • [html]ÇáÞíãÉ[/html]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • ßæÏ HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ÇÞÊÈÇÓ

íãßäß ÇáÅÞÊÈÇÓ ãä ÌãáÉ Ãæ ãÔÇÑßÉ ÓÇÈÞÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ äÓÎ Êáß ÇáÌãáÉ Ëã ÅáÕÞåÇ Èíä åÐíä ÇáßæÏíä ßãÇ Ýí ÇáÔßá ÇáÊÇáí .

  • [quote]ÇÞÊÈÇÓ[/quote]
  • [quote=ÇÓã ÇáÚÖæ]ÇáÞíãÉ[/quote]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;8720]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • ÇÞÊÈÇÓ ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • ÇÞÊÈÇÓ ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ John Doe ãÔÇåÏÉ ÇáãÔÇÑßÉ
   Lorem ipsum dolor sit amet
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

áæä ÈÇÑÒ

íãßäß ÅÈÑÇÒ áæä ãÔÇÑßÇÊß ÈÔßá æÇÖÍ æãáÍæÙ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßæÇÏ æÑãæÒ ßÇáÊÇáí .

 • ÇáÇÓÊÎÏÇã
  [highlight]ÇáÞíãÉ[/highlight]
 • ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
  [highlight]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÑÒ Çááæä[/highlight]
 • äÇÊÌ ÇáãËÇá
  åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÑÒ Çááæä

ÊÚØíá Úãá ÃßæÇÏ BB Code

ßæÏ [noparse] íÓãÍ áß ÈÇíÞÇÝ ÅÚÑÇÈ BB code.

 • [noparse][b]ÇáÞíãÉ[/b][/noparse]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  äÇÊÌ ÇáãËÇá

ãáÝ ãÑÝÞ

íãßäß ÚÑÖ ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÝÞÉ Ýí ÇáãÔÇÑßÉ ÈÔßá ãÑÆí ÈÏá ãä ÚÑÖåÇ Ýí ÇáÃÓÝá ¡ ßãÇ ÊÓãÍ áß ÈÚÑÖ ÇáãÑÝÞÇÊ ÇáãäÊãíÉ ááãÔÇÑßÉ ÇáÍÇáíÉ ÝÞØ .

 • [attach]ÑÞã ÇáãáÝ ÇáãÑÝÞ[/attach]
  ÇáÇÓÊÎÏÇã
 • [attach]12345[/attach]
  ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã
 • äÇÊÌ ÇáãËÇá
Back to Top