ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

epour

ãÈÇÑÇÉ ÑíÇá ãÏÑíÏ æÑæãÇ REAL

ÊÞííã åÐÇ ÇáãÞÇá
              
    Bookmark and Share
ßæÑÉ áÇíÝ ãÔÇåÏÉ ÈË ãÈÇÔÑ ãÈÇÑÇÉ ÑíÇá ãÏÑíÏ æÑæãÇ íæÊíæÈ ÇæäáÇíä åÇ äÍä ÈÇäÊÙÇÑ ÇäØáÇÞ ÇáãÈÇÑÇÉ ÇáÃæáì ááÝÑíÞ ÕÇÍÈ ÇááÞÈ áËáÇËÉ ÃÚæÇã ãÊÊÇáíå æåæ ÇáÝÑíÞ Çáãáßì ÑíÇá ãÏÑíÏ ÇáÐì ÝÇÒ ÈÈØæáÉ ÏæÑì ÃÈØÇá ÃæÑæÈÇ ÈÇáÚÇãíä ÇáãÇÖííä æÇáÐì ÓÈÞåã ÃíÖÇ áíßæä ÍÇãá ÇááÞÈ áÃßËÑ ãä ËáÇËÉ ÚÔÑ ãÑÉ æåæ ÑÞã ÞíÇÓì áã íÓÈÞ æÃä ÍÞÞå Ãì ÝÑíÞ ÃæÑæÈì ÝáÐáß ÊÓÚì ÌãíÚ ÇáÝÑÞ ÇáÃæÑæÈíÉ áãÍæ ãËá åÐÇ ÇáÓÌá ÇáÐì ÍÞÞå ÑíÇá ãÏÑíÏ áßäåã Åáì ÇáÃä áã íÓÊØíÚæÇ ãÇÏÇã ÝÑíÞ ÑíÇá ãÏÑíÏ íÍÞÞ ÇáÈØæáÇÊ ÇáÃæÑæÈíÉ æÈÇáÃÎÕ ÏæÑì ÇáÃÈØÇá ãÔÇåÏÉ ãÈÇÑÇÉ ÑíÇá ãÏÑíÏ æÑæãÇ ÈË ãÈÇÔÑ íæÊíæÈ.


ßæÑÉ Çæä áÇíä ãÔÇåÏÉ ãÈÇÑÇÉ ÑæãÇ æÑíÇá ãÏÑíÏ ÈË ãÈÇÔÑ áÐÇ Ýåæ ÃãÇãäÇ ÇááíáÉ ãä ÃÌá Ðáß ÇáÃãÑ áíßæä Ýì ÊäÇÝÓ ãËíÑ ÃãÇã ÇáÝÑíÞ ÇáÅíØÇáì ÑæãÇ ÇáÔåíÑ ÈáÞÈ ÐÆÇÈ ÇáÚÇÕãÉ æÇáÐíä ÓíßæäæÇ ãÝÊÑÓíä ÇááíáÉ ÃãÇã ÇáÝÑíÞ ÇáÅÓÈÇäì áßä ÇáãÈÇÑÇÉ ÇááíáÉ ÓÊßæä Úáì ãáÚÈ ÓÇäÊíÇÌæ ÈÑäÇÈíæ ããÇ íÌÚá ÑíÇá ãÏÑíÏ Ýì åíÆÉ ÇáÕíÇÏ ÇáÐì íÌÚá ÇáÐÆÈ ÝÑíÓÊå æåÐÇ ãÇ ÍÏË ÈÇáÚÇã ÇáÌÇÑì Ýì ÈØæáÉ æÏíÉ ÍíË ÝÇÒ Çáãáßì Úáì ÑæãÇ ÈåÏÝíä ãÞÇÈá áÇÔìÁ ÈíäãÇ Ýì ÇáãÈÇÑÇíÇÊ ÇáÃÎÑì ÇáÑÓãíÉ ÇáÃÎíÑÉ ßÇäÊ ãäÐ ÚÇãíä æÝì äÝÓ ÇáÈØæáÉ ãÔÇåÏÉ ÈË ãÈÇÔÑ ãÈÇÑÇÉ ÑíÇá ãÏÑíÏ æÑæãÇ REAL ÇæäáÇíä íæÊíæÈ.


ãÔÇåÏÉ ãÇÊÔ ÑíÇá ãÏÑíÏ ÈË ãÈÇÔÑ áßä ÈÏæÑ Çá16 ÍíäãÇ ÊáÇÞì ÇáÝÑíÞíä ÐåÇÈÇ æÅíÇÈÇ Úáì ãáÚÈ ÇáÃæáãÈíßæ æÝÇÒ Çáãáßì ÈåÏÝíä áÑæäÇáÏæ æÎíÓí ÑæÏÑíÌíÒ æÝì ÇááÞÇÁ ÇáÅíÇÈì ÊßÑÑ ÇáÃãÑ ÐÇÊå Úáì ãáÚÈ Çáãáßì ÍíË ÝÇÒ ÇáÑíÇá ÈåÏÝíä áÑæäÇáÏæ æÌíãÓ ÑæÏÑíÌíÒ ããÇ íÌÚá ÃãÇãäÇ ÇááíáÉ ÕÑÇÚ ÅíØÇáì ÅÓÈÇäì ÈäßåÉ ÃæÑæÈíÉ ÚÇáãíÉ ßãÇ íÍÏË ßËíÑÇ ãËá åÐå ÇááÞÇÁÇÊ ÇáÅíØÇáíÉ ÃãÇã ÇáÝÑÞ ÇáÅÓÈÇäíÉ æÈÇáÇÎÕ ÑíÇá ãÏÑíÏ ãÔÇåÏÉ ãÈÇÑÇÉ ÇáÑíÇá Çáíæã ÇæäáÇíä íæÊíæÈ.
ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): áÇ íæÌÏ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ÇáÊÕÇäíÝ
ÛíÑ ãÕäÝ

ÇáÊÚáíÞÇÊ

Back to Top