ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

ÛíÑ ãÕäÝ

ãÞÇáÇÊ ãä ÛíÑ ÊÕäíÝ

 1. ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ 0533313591 ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæä

  ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ 0533313591 ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæäÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖÔÑßÇÊ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ ÚÒíÒí ÇáãÓÇÝÑ Åä ßäÊ ÞáÞ ÈÔÃä ÃËÇËß ØæÇá ãÏÉ ÓÝÑß ÓæÇÁ ßÇä ááÚãá Ãæ ÇáÓÝÑ ãä ÃÌá ÞÖÇÁ ÚØáÉ ããÊÚÉ¡ ÝáÇ ÏÇÚí áÃä ÊÞáÞ ßËíÑÇð ÝäÍä åäÇ áßí äÍá áß åÐå ÇáãÔßáÉ æÇÓÊãÊÚÊ ÃäÊ ÈÃÌÇÒÊß Ïæä Ãä ÊÝßÑ ÈÇáÃËÇË áÃä ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ
  ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 2. ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ 0533313591 ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæä

  ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ 0533313591 ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæäÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖÅä ßäÊ ãÓÇÝÑ áÏæáÉ ãÇ æÊÈÍË Úä ÔÑßÇÊ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ ãÊãíÒÉ æãÌÑÈÉ áßí ÊÊæáì ãåãÉ ÊÎÒíä ÇáÚÝÔ ÇáÊí ÊÞáÞ ÈÔÃäå ÝäÍä ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ äæÝÑ áß åÐå ÇáÎÏãÉ ÈÃÓÚÇÑ ÑÎíÕÉ ÌÏÇð æÈÓíØÉ áÐáß Åä ßäÊ Êãáß ãÇ ÊÑíÏ ÍÝÙå ÝÈÇÏÑ ááÇÊÕÇá ÈäÇ ÚÈÑ ÇáÃÑÞÇã ÇáãÑÝÞÉ Ýí
  ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 3. ÔÑßÇÊ äÞá ÚÝÔ æÇáÇËÇË ÈÇáããáßÉ

  ÔÑßÇÊ äÞá ÚÝÔ æÇáÇËÇË ÈÇáããáßÉ
  ÊÚÏ ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÞÕíã ãä ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊæÌÏ Ýí ÇáããáßÉ ÇáÊí ÊÚãá Ýí ãÌÇá äÞá ÇáÚÝÔ ÈÔßá äÇÌÍ æÈßá ÓåæáÉ æíÓÑ¡ äÙÑÇð áÇÚÊãÇÏ ÇáÔÑßÉ Çáßáí Úáì ÃÝÖá ÇáãåäÏÓíä æÇáÝäíä ÇáãÎÊÕíä Ýí ãÌÇá äÞá ÇáÃËÇË¡ ßãÇ ÃäåÇ ÊÖã ÈÍæÒÊåÇ ÃÝÖá ÇáÅãßÇäíÇÊ æÇáÊÞäíÇÊ ÇáÍÏíËÉ ÇáÊí ÊÓÇÚÏ Ýí ÅÊãÇã åÐå ÇáãåãÉ ÈÔßá ÊÇã Ïæä Ãä ÊÓÈÈ Ãí ÎÏÔ Ãæ ÖÑÑ áÞØÚ ÇáÃËÇË¡ ßãÇ ÃäåÇ ÊãÊáß ÎÈÑÉ ØæíáÉ ÇßÊÓÈÊÇåÇ ÚÈÑ ÇáÓäíä Ýí ãÌÇá äÞá ÇáÚÝÔ¡ ãä ãßÇä áÂÎÑ ÓæÇÁ ßÇä ÏÇÎá ãÏíäÉ ÇáÞÕíã Ãæ ÈÎÇÑÌåÇ.
  ÇÑÎÕ ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÇÍÓÇÁ:
  ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 4. ÔÑßÉ äÌÇÑíä ÈãßÉ

  ÔÑßÉ äÌÇÑíä ÈãßÉ

  ÊæÌÏ ÃäæÇÚ ßËíÑÉ ãä ÊÕäíÝÇÊ ÇáäÌÇÑÉ¡ æÇáÊí Êã ÊØæíÑåÇ ÈÊØæÑ ÇáÅäÓÇä¡ ÝãÚ ãÑæÑ ÇáæÞÊ íÊã ÊÍÏíË ÇáßËíÑ ãä ÃäæÇÚ ÇáäÌÇÑÉ¡ æãä ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÇãáÉ Ýí ãÌÇá ÇáäÌÇÑÉ ÔÑßÉ äÌÇÑíä ÈãßÉ¡ ÍíË ÊÚãá Ýí ãÌÇá äÌÇÑÉ ÇáäãÇÐÌ æÇáÚãÇÑÉ æÇáÃËÇË¡ ÈæÌæÏ ÃÝÖá ãÌãæÚÉ ãä ÇáäÌÇÑíä ÇáãÊÎÕÕíä Ýí åÐå ÇáãÌÇáÇÊ.

  ÃÝÖá ÔÑßÉ äÌÇÑíä ÈãßÉ áäÌÇÑÉ ÇáäãÇÐÌ
  ÊÚÏ ÔÑßÉ äÌÇÑíä ÈãßÉ ãä ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊÚãá Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá¡ ÍíË íÚÏ ...
  ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): Ýäì äÌÇÑ ÈãßÉ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 5. ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ | ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæä

  ÔÑßÇÊ ÊÎÒíä ÇáÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ
  íÈÍË ÇáßËíÑ ãä ÇáÚãáÇÁ Úä ÎÏãÇÊ ÔÑßÇÊ ÊÎÒíä ÇáÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ¡ ÝÅä ÇáÇËÇË íÚÏ ãä Ãåã ÇáÃÔíÇÁ ÇáÊí íÌÈ ÇáãÍÇÝÙÉ ÚáíåÇ ÈÔßá ßÈíÑ¡ æåäÇ íÃÊí íÃÊí åäÇ ÏæÑ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊÞÏã Êáß ÇáÎÏãÉ ÝÞÏ íåãá ÇáÈÚÖ ÎÏãÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË Úáì ÇáÑÛã ãä ÃåãíÊåÇ æáÐáß ÊÞæã Êáß ÇáÔÑßÇÊ ÈÊæáíÉ ÃåãíÉ ßÈíÑÉ
  ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 6. ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÑíÇÖ

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ÊÊíÍ ãÇ íáÒã ÇáÚãáÇÁ ãä ÎÏãÇÊ ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÇáÖÇÑÉ æÇáÞÖÇÁ ÚáíåÇ äåÇÆíÇ æÊÞÏíã Íáæá áãÇ íæÇÌååã ãä ãÔßáÇÊ ãä ÇäÊÔÇÑ ÇáÍÔÑÇÊ ÇáÖÇÑÉ æãÚÇáÌÉ ÇáãÔßáÇÊ ãä ÌÐæÑåÇ¡ ÎÏãÇÊ ãÊÇÍÉ ÈÃÚáì ÌæÏÉ æãÒÇíÇ ÊÊæÇÝÑ ÈãÇ íÊæÇÝÞ ãÚ ãÎÊáÝ ÑÛÈÇÊ ÇáÚãáÇÁ æÃÓÚÇÑ ÎíÇáíÉ æÚÑæÖ ÊÍÊæí Úáì ÃÞæì ÇáÊÎÝíÖÇÊ äÊÚÑÝ ÚáíåÇ ÚäÏ ÇáÇÊÕÇá ÈÇáÔÑßÉ.

  ÃÈÑÒ ãÇ ÊÞÏãå ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ãä ÎÏãÇÊ
  ÇÓÊÎÏÇã ÇáãÈíÏÇÊ
  ...
  ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
Back to Top