ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

ÛíÑ ãÕäÝ

ãÞÇáÇÊ ãä ÛíÑ ÊÕäíÝ

 1. ÊÑãíã ãäÇÒá ÈÇáÑíÇÖ

  Çä Úãáíå ÊÑãíã ÇáãÈÇäì æÇáÈäÇíÇÊ ãä ÇáÚãáíÇÊ ÇáÕÚÈå ÌÏÇ áÇä Ýì ÍÇáå ÇáÎØà ÊÄÏì Çáì ÇäåíÇÑÇáãÈÇäì æáåÐÇ ÊÍÊÇÌ Çáì ÚãÇáå ãÇåÑå ÌÏÇ ááÞíÇã ÈÐáß Úáì ÏÑÇíå ÚÇáíå ÈÇÕæá ÇáÈäÇÁ æãåäÏÓííä ÈäÇÁ æãÈÇäì æÚãÇáå Ýäíå ÚÇáíå ÌÏÇ æåÐÇ ÓæÝ ÊÌÏå ãÚäÇ ÔÑßÉ ÊÑãíã ÈäÇíÇÊ ÈÇáÑíÇÖ æáíÓ åÇ ÝÞØ Èá áÏíäÇ ÎÏãÇÊ ÇÎÑì Úáì :

  ÔÑßÉ Ìáì ÈáÇØ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÈíÇÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊÑãíã ãäÇÒá ÈÇáÑíÇÖ

  ÔÑßÉ ÏåÇäÇÊ æÏíßæÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ

  ÔÑßÉ ÊÓáíß ãÌÇÑí ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 2. ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ

  ÇÐÇ ßÇä áÏíß ãÔßáå ÊæÇÌÏ ÇáÍÔÑÇÊ ÈãäÒáß ÝåÐå ãÔßáå ÎØíÑå æáä ÊÓØíÚ ÍáåÇ ÈãÝÑÏß ÚÒíÒì ÇáÚãíá æáä ÊÌÏ ÇÝÖá ãäÇ ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÈÞ ÇáÝÑÇÔ ÈÇáÑíÇÖ äÞæã ÈÐáß ÈÃÝÖá ãÈíÏÇÊ ÍÔÑíå æÇÝÖá ÇÏæÇÊ ÊÕá Çáì ÇÕÚÈ ÇáÇãÇßä ßÇÝå æÇíÖÇ äÓÊØíÚ Çä äÞÏã ÇáÇÊì :

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÍÔÑíÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÕÑÇÕíÑ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈíÖ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÈÑÕ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáæÒÛ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÑÔ ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 3. ÇÝÖá ÔÑßå äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ

  ÐÇ ßäÊ ÊÑÛÈ Ýì ÇáÇäÊÞÇá ãä ÔÞå Çáì ÔÞå æÊÔíá åã äÞá ÇáÚÝÔ æÇáãäÞæáÇÊ ..ÇÐÇ ßäÊ ÊÑíÏ ÔÑÇÁ ÚÝÔ ÌÏíÏ æáÇ ÊÚÑÝ ßíÝ ÓæÝ ÊäÞáå .
  áÇ ÊÝßÑ ßËíÑÇ æáÇ ÊÍÊÇÑ ßá ãÇ åæ Úáíß ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ ÇÑÎÕ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ ÓæÝ ääÝÐ áß Ðáß ÈãäÊåì ÇáÑÇÍå æÇáÇãÇä ßãÇ ÇääÇ äÓÊØíÚ Çä äÎÒä áß ÇáÚÝÔ áÇääÇ ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 4. ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ

  Úãáíå ÇáÚÒá åì Úãáíå ÍãÇíå ÇáÎÒÇäÇÊ ãä ÇáÊÓÑíÈÇÊ æÇáÊÔÞÞÇÊ æãÇ áåÇ ãä ÇËÇÑ ÓáÈíå Êã ÊæÖíÍåÇ ãä ÞÈá .æáåÐÇ ÊÞæã Èå ÔÑßÊäÇ ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ÈãäÊåì ÇáÏÞå æÇÚáì ÌæÏå æÇÑÎÕ ÊßÇáíÝ áäÊÌÏåÇ ÇáÇÓæÇäÇ æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊäÇ ÇáÑÌÇÁ ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÛÓíá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 5. ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá

  ãÚ ÇáÔÑßÉ ÇáÇÝÖá ÊäÙíÝ Ýáá ÈÇáÑíÇÖ ÊÓÊØíÚ Çä ÊÌÚá ÝíáÊß æÇÌÉ ãä ÇáÌãÇá ÓÍÑ ÇáØÈíÚíå Ðæ ÇáÑæÇÆÍ ÇáÎáÇÈå ááÇËÇË æÇáÚÝÔ ÇáÎÇáì ãä ÇáÈÞÚ ÈßÇÝÉ ÇÔßÇáåÇ æÇì ÕÏà æÇì ÇÊÑÈå Úáì ÇáÇÑÝÝ æÇáäæÇÝÐ æÇáÈÞÚ ÇáÊì Úáì ÇáÓíÑÇãíß íÊã ÊäÙíÝåÇ ÈÃÝÖá ÇáÇÏæÇÊ ÇáÎÇÕå ÈÇáÊäÙíÝ ÇáÇãä Úáì ÇáãäÞæáÇÊ ÝÞØ ÊæÇÕá ÚäÇ ÚÈÑ ãæÞÚäÇ áßì ÊÊãÊÚ ÈßÇÝå ÎÏãÇÊäÇ :

  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÓÇÈÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÒÌÇÌ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ äÙÇÝÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ßäÈ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 6. ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ

  ÇáÎÒÇäÇÊ æÕíÇäå ÇáÎÒÇäÇÊ ãä ÊÎÕÕäÇ ãä ÛÓíá ÎÒÇäÇÊ Çáì ÚÒá ÎÒÇäÇÊ Çáì ßÔÝ ÇáÊÓÑÈÇÊ ßá åÐÇ ÈæÇÓØå ÇíÏì ÚÇãáå ãÇåÑå ÌÏÇ ÌÏÇ ÊÞæã ßá ÇáÇÚãÇá ÈãäÊåì ÇáãåÇÑå æÈÃÍÏË ÇáØÑÞ æÇáÇÌåÒå ãÚ ÔÑßÊäÇ ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ßá åÐÇ æÇßËÑ ÓÊÌÏå ÈÃÑÎÕ ÇáÇÓÚÇÑ æÇÚáì ÇáÌæÏå æáãÒíÏ ãä ÇáÎÏãÇÊ íÑÌì ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ Úáì :

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÛÓíá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 7. ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ Úáì ÇÚáì ÌæÏå

  ÛÓíá ÇáÓÌÇÌíÏ æÇáãæßíÊ ãä ÇÕÚÈ ÇáÇÔíÇÁ Úáì ÇáÓíÏÇÊ æÝì ÇáãÓÇÌÏ æÇáÔÑßÇÊ æÇáÝäÇÏÞ ÇíÖÇ áÇäå íßæä ãÚÑÖ ááÇæÓÇÎ æÇáÌÑÇËíã æÇáÈÞÚ ÇßËÑ ãä Çì ÔÆ ãÖì æáÇä äÙÇÝÊå ÊÚÊÈÑ åì ÇáÇåã ÝãÚäÇ ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ ÓæÝ ÊÌÏ ÃÝÖá ÎÏãå ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ Úáì ÇáÇØáÇÞ ÈÃÌæÏ ÇáÇÏæÇÊ æÇÝÖá ãæÇÏ ÇáÊäÙíÝ Úáì ÇáÇØáÇÞ æáãÒíÏ ãä ÚÑæÖ ÇáÊäÙíÝ ÇáÇÎÑì ÇáÑÌÇÁ ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÓÇÈÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÒÌÇÌ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ äÙÇÝÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ßäÈ ÈÇáÑíÇÖ ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 8. ÇÝÖá ÔÑßå ÏåÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ

  ÇÐÇ ÑÃíÊ Çì ÔÞæÞ Çæ ÊÔÞÞÇÊ Ýì ÇáÏåÇäÇÊ Çæ ÇáÍæÇÆØ Çæ ÇáÈäÇíÇÊ æÇáÚãÇÆÑ ÝÈÇÏÑ ÈÇáÇÊÕÇá ÈÔÑßÊäÇ ÇÍÓä ÔÑßÉ ÊÑãíã ãäÇÒá ÈÇáÑíÇÖ áßì äÞæã ÈßÇÝÉ ÇÚãÇá ÇáÊÑãíã æÇáÏåÇäÇÊ æÇì ÔÆ ÇÎÑ æåÐÇ áÓáÇãå ÍíÇÊß æÍíÇå ÇÓÑÊß æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊ ÇáÊÑãíã æÇáÏåÇäÇÊ æÇáÌáì ÇáÑÌÇÁ ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ Ìáì ÈáÇØ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÈíÇÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊÑãíã ãäÇÒá ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊÓáíß ãÌÇÑí ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÏåÇäÇÊ æÏíßæÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 9. æÏÇÚÇ ááÍÔÑÇÊ

  ÇáÍÔÑÇÊ åì ÇáÚÏæ ÇáÇæá ááÇäÓÇä æåì ÇßÈÑ äÇÞá ááÍÔÑÇÊ Úáì æÌå ÇáÇÑÖ æØÑÞ ÇáÊÎáÕ ãäåÇ íÌÈ Çä áÇ Êßæä ÊÞáíÏíå ÍÊì áÇ ÊÚæÏ ãÑå ÇÎÑì æãÚäÇ äÍä ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ äÞæã ÈÇáÊÎáÕ ãä ÇáÍÔÑÇÊ ÈÔßá äåÇÆì ãÚ ÇáÊÚÞíã ÇáãÓÊãÑ ááãßÇä æÇáÏæÑì ÍÊì ÖãÇä ÚÏã ÚæÏÊåÇ ãÑå ÇÎÑì æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊäÇ ÇáÑÌÇÁ ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÍÔÑíÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÈÞ ÇáÝÑÇÔ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÕÑÇÕíÑ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈíÖ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÈÑÕ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 10. ÇÝÖá ÔÑßå äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ

  äÞá ÇáÚÝÔ åæ ãåãÊäÇ ÇáÇÝÖá Úáì ÇáÇØáÇ äÓÊØíÚ äÞá ÇáÚÝÔ æÝßå æÊÑßíÈå æäÌÚáå ßÇáÌÏíÏ áÇääÇ äÞæã ÈÊÕáíÍå Çä æÌÏÊ Çì ÚíæÈ ßãÇ ÇääÇ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË äÞæã ÈÚãáíå ÇáäÞá æÝÞ ÎØØ ãäÙãå æãæÖæÚå áÖãÇä äÞá ÇáÚÝÔ ÈãäÊåì ÇáÏÞå æÇáÇãÇä æáÎÏãå ÊÎÒíä ÇáÚÝÔ ÇíÖÇ áÏíäÇ ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 11. ÔÑßÉ ÛÓíá ÎÒÇäÇÊ

  ÛÓíá ÇáÎÒÇäÇÊ íÇáÑíÇÖ ãÚäÇ åæ ÇÝÖá ÛÓíá Úáì ÇáÇØáÇÞ ÝäÍä äÞæã ÈßÇÝå ÇáÇÚãÇá ÇáÊì íÍÊÇÌåÇ ÇáÎÒÇä ãä ÊÝÑíÛ æÊäÙíÝ æÌáì æãáÆ ÇáÎÒÇä ãÑå ÇÎÑì ßá åÐÇ ÈÇÞá ÇáÇÓÚÇÑ Úáì ÇíÏì ÇÝÖá ÚãÇáå ãÇåÑå ÌÏÇ äÍä ÇÍÓä ÔÑßÉ ÛÓíá ÎÒÇä ÈÇáÑíÇÖ æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊäÇ ÒæÑæÇ ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÛÓíá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 12. æÏÇÇÚÇ ááÈÞÚ æÇáÇÊÑÈÉ æÇáÌÑÇËíã ãÚäÇ

  äÞæã ÈäÙÇÝÉ ÔÞÊß ÈãäÊåì ÇáÏÞå æäÌÚáåÇ ÊáãÚ ßÇáÌÏíÏ æääÙÝ ÇáÏåæä ÇáÊì ÈÇáãØÇÈÎ æÇáÍãÇãÇÊ æäÞæã ÈÊáãíÚ ßÇÝÉ ÇÏæÇÊ ÇáÚÝÔ æÇáÓÌÇÏ æÇáäæÇÝÐ ãÚäÇ ÊäÙíÝ ãäÇÒá ÈÇáÑíÇÖ äÞæã Èßá åÐÇ ÈÃÞá æÚáì ÇíÏì ÇÝÖá ÚãÇáå ãÇåÑå æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊäÇ íÑÌì ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÓÇÈÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÒÌÇÌ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ äÙÇÝÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ßäÈ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÍÌÑ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÞÕæÑ ÈÇáÑíÇÖ ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 13. ÇÝÖá ÔÑßå äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ

  åá ÊÑíÏ ÇáÇäÊÞÇá æÊÚãá åã äÞá ÇáÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ áÇ ÊÞáÞ æáÇ ÊÍÊÇÑ ÝäÍä ÔÑßÉ Ñßä ÇáÚÑÈì åæ ÇÝÖá ÇÎÊíÇÑ áÇääÇ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ äÞæã ÈßÇÝå ÇäæÇÚ ÇáäÞá ááÚÝÔ ãä Ýß æÊÑßíÈ æÊáÝå æÊÚÈÆå Úáì ÇíÏì ÇÝÖá ÚãÇáå ãÇåÑå æÈÃÞá ÇáÇÓÚÇÑ æäÓÊØíÚ ÇíÖÇ ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ ÝÞß ÊæÇÕá ãÚäÇ áßì ÊÍÕá Úáì ßÇÝÉ ÇáÎÏãÇÊ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 14. ÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ

  åá áÏíß ÊÓÑíÈ ÈÇáÇÓØÍ ÇáÎÇÕå Èß ÝåÐÇ íÍÊÇÌ Çáì ÊÍÑß ÓÑíÚ æÓÑÚå ÇáÇÊÕÇá ÈÔÑßÊäÇ ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÑíÇÖ áäÞæã ÈÚãá ßÔÝ ááÊÓÑíÈ æÓÑÚå ÊÕáíÍå ÈãäÊåì ÇáÏÞå æÇáÇãÇäå æÇáÌæÏå ãÚ ÇÝÖá ØÇÞã Úãá æÇÝÖá ÇÏæÇÊ ãÓÊÎÏãå æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊäÇ íÑÌì ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :
  ÔÑßÉ ÛÓíá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÑíÇÖ
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
 15. æÏÇÇÚÇ ááÈÞÚ æÇáÇÊÑÈÉ æÇáÌÑÇËíã ãÚäÇ

  ÊÚÈÊ ãä ÇáÇæÓÇÎ æÇáÌÑÇËíã æßËÑå ÇáÇÊÑÈå ÈÇáãßÇä ÇáÐì ÊÚíÔ Ýíå áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÚíÔ Ýì åÐÇ ÇáãßÇä ÇØáÇÞÇ ¡ æÇíÖÇ áíÓ áÏíß ÇáæÞÊ áÊÞæã ÈÚãáíå ÇáÊäÙíÝ æÇíÖÇ ÇáÇæÓÇÎ ÕÚÈå ÇáÇÒÇáå áÇ ÊÞáÞ æáÇ ÊÍÊÇÑ ãÚäÇ ÔÑßÉ Ñßä ÇáÚÑÈì åæ ÇáÇÎÊíÇÑ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÔÞÞ ÈÇáÑíÇÖ æáãÒíÏ ãä ÎÏãÇÊäÇ ÇáãÊãíÒå ÌÏÇ íÑÌì ÒíÇÑå ãæÞÚäÇ :

  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÓÇÈÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÒÌÇÌ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ äÙÇÝÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ßäÈ ÈÇáÑíÇÖ
  ...
  ÇáÊÕÇäíÝ
  ÛíÑ ãÕäÝ
Back to Top