ÇáãÓÇÚÏ ÇáÔÎÕí ÇáÑÞãí

ãÔÇåÏÉ ÇáäÓÎÉ ßÇãáÉ : ÚÏäÇ ááãÏÑÓÉ æÔÚÑ ÈäÊí ãÎÇÕã ÈÚÖå ...äæÑ
21-09-2014, 01:48 AM
ÔÚÑ ÇáÈäæÊÉ ÊÇÌ ÌãÇáåÇ
æÍÝÇÙÇð Úáì ãÔÇÚÑåä ÇáÑÞíÞÉ Çä äÖÚ ÕæÑ ÔÚÑåä ÈÚÏ ÇáÚæÏÉ ãä ÇáãÏÑÓÉ ( ßäøÔ ãäßæÔ )

ÓäÓÊÚÑÖ ÝÞØ ÈÚÖ ÇáÃÝßÇÑ æÇáÊÓÑíÍÇÊ ÇáÃäíÞÉ ÇáÊí ÊÈÑÒ ÃäÇÞÉ ÈäæÊÇÊäÇ ÇáÍáæíä æÊÍÇÝÙ Úáì ÇáÔÚÑ Óáíã ÍÊì ÇáÚæÏÉ ááÈíÊ ãä ÇáãÏÑÓÉ

ÓäÓÊÎÏã ÇáÖÝÇÆÑ ( ÇáÚÇÏíÉ æÇáãÌÏæáÉ æÇáÝÑäÓíÉ ) ÈÇáÕæÑ æÇáÇÓßÊÔÇÊ ÇáÊí ÊæÖÍ ØÑíÞÉ Úãá ßá ÇáÖÝÇÆÑ
æØÈÚÇð áÇ ääÓì ÇáÔÑÇÆØ ÇáãáæäÉ æÑÈØÇÊ Êæß ÇáÔÚÑ ÇáÑÞíÞÉ áÅÈÑÇÒ ÌãÇá ÇáÖÝÇÆÑ
.
.
.
ÃÊÑßßã ãÚ ÇáÕæÑ

http://dc668.4shared.com/img/KILz4iScba/s3/14895c4f0e8/Braid_Kids_Hairstyles_6-150x15.jpg

http://dc408.4shared.com/img/6_sur064ba/s3/14895c47bb8/black-hair-kids-braiding-style.jpg

http://dc668.4shared.com/img/Pr-PepGLba/s3/14895c4d978/Braid_Kids_Hairstyles_4-150x15.jpg

http://dc668.4shared.com/img/AhO-Nzvoce/s3/14895c3ef18/anime_hairstyles_by_xdaixchibi.jpg

http://dc668.4shared.com/img/9FfB6Gmdba/s3/14895c450c0/ade0d672409d73fc504f05925f6fe2.jpg

http://dc668.4shared.com/img/LF7el-wxce/s3/14895c6f488/french-braid-bang.jpg

http://dc668.4shared.com/img/U4KD2incce/s3/14895c3a0f8/1_online.jpg

http://dc668.4shared.com/img/EVGuy7QQce/s3/14895c80dc8/fun-hairstyles-for-kids-pxle2a.jpg

http://dc668.4shared.com/img/xl2DinTgba/s3/14895c3db90/2_online.jpg

http://dc668.4shared.com/img/m_5dtTwjce/s3/14895caa9c0/pictures-of-hairstyles-for-kid.jpg

http://dc615.4shared.com/img/ew78p-uyba/s3/14895c5cba8/eff1efd35a86c4dcf51668c391781b.jpg

http://dc615.4shared.com/img/gxuBHK88ba/s3/14895c598e0/Cool-Fun-Unique-Kids-Braid-Des.jpg

http://dc668.4shared.com/img/AltXtes5ce/s3/14895c4ba38/Braid_Kids_Hairstyles_1-150x15.jpg

http://dc615.4shared.com/img/UAtWs0b5ba/s3/14895c58940/Cool-Fun-Unique-Kids-Braid-Des.jpg

http://dc615.4shared.com/img/tLBbwggAba/s3/14895c56a00/Cool-Fun-Unique-Kids-Braid-Des.jpg

http://dc408.4shared.com/img/DNKrNiA-ce/s3/14895c523b0/Cool-Fun-Unique-Kids-Braid-Des.jpg

http://dc650.4shared.com/img/B2usduA1ba/s3/14895ca9638/Nice-kids-hairstyles.jpg

http://dc668.4shared.com/img/Pe8-FEvCce/s3/14895c53b20/Cool-Fun-Unique-Kids-Braid-Des.jpg

http://dc592.4shared.com/img/_M2SR8q_ce/s3/14895c9cf00/marles.jpg

http://dc668.4shared.com/img/bq_krF4Oce/s3/14895c55678/Cool-Fun-Unique-Kids-Braid-Des.jpg

http://dc650.4shared.com/img/gCBi21hsba/s3/14895ca0d80/marsy.jpg

http://dc668.4shared.com/img/h2Kszy66ba/s3/14895c85030/IMG_1351.jpg

http://dc668.4shared.com/img/sc8zloCxce/s3/14895c86f70/IMG_1912.jpg

http://dc668.4shared.com/img/QVz62vesce/s3/14895c5b438/e80f665b000afebd2d84d902c7e0d4.jpg

http://dc592.4shared.com/img/YSvwFuB8ba/s3/14895c97910/Kids-hairstyles-braids.jpg

http://dc668.4shared.com/img/itolNIyEce/s3/14895c99468/Little-kids-hairstyles-for-gir.jpg