Tips Tricks And Tutorials

ÊÇÈÚ ÚÈÑ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì:

Widget by our
ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

+ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÖæÚ
ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 1 ãä 1

ÇáãæÖæÚ: ÇáÚáÇÌ ÈÇáÍÈ

              
    Bookmark and Share
 1. #1

  ÇáÚáÇÌ ÈÇáÍÈ


  ßÇä ÎÈÑ ÕÇÚÞÉ .. áãÇ ãÏÑøÓÉ ÇáÍÖÇäÉ
  ÞÇáÊ áì ÇÈäß ÚäÏå ãÔßáÉ Ýì ÇáÊæÇÕá ÈÇáÚíäíä
  Eye contact
  ãÇßäÊÔ ÝÇåã .. ÈÓ áãÇ ÔÑÍÊ áì
  ÞÇáÊ áì ÇÈäß ÚäÏå ãÙåÑ ãä ãÙÇåÑ ÇáÊæÍÏ
  Otism
  áãÇ ÞÑíÊ Úä ÇáãæÖæÚ Ïå ..
  ÇßÊÔÝÊ Çäå ÝÚáÇð ÈíÊÕÑÝ ÊÕÑÝÇÊ ßÊíÑ ãä ÇÚÑÇÖ ÇáÊæÍÏ
  ÈÇáÇÖÇÝÉ ááÊÚáíãÇÊ Çááì ßÇä áÇÒã ÇÎÏ ÈÇáì ãäåÇ
  - ãÇÊÈÞÇÔ ÇæÖÊå ÝíåÇ ÇáæÇä ßÊíÑ
  - áãÇ ííÌì íÐÇßÑ .. íÐÇßÑ Úáì ãßÊÈ äæÚÇ ãÇ ÝÇÖì
  - æíÈÞì ÇáãßÊÈ ÞÏÇã ÍíØÉ
  áÃäå ÏÇÎáíÇð ÈíÈÞì ÑÇÝÖ Çäå íãÔì Ýì äÙÇã Çæ íÓÊäì ÏæÑ
  ØÈÚÇð ßäÊ ÑÇÝÖ ÌÏÇð Çäì ÇÑæÍ Èíå ÚäÏ Çì ÏßÊæÑ ááÚáÇÌ
  ãÔ ÑÝÖ ááÚáÇÌ .. áßä ãÇÞÈáÊÔ ÝßÑÉ Çäå ÚÇíÒ ÚáÇÌ ÇÕáÇð
  áÃäì ãÄãä Çä ØÇÞÉ ÍÈ ÇáÃÈ æÇáÇã
  ããßä ÊÎáíåã íÛíøÑæÇ æíÚÇáÌæÇ ßãÇä ÇÍÓä ãä ÇáÏßÇÊÑÉ
  ÍÊì áæ ßáÇãì ÖÏ äÙÑíÇÊ ÚáãíÉ
  ÈÓ ÏÇ Çááì ÍÕá ãÚÇíÇ ÝÚáÇð
  æÞÑÑÊ Çäì ÇÍÇæá ÈäÝÓì Çäì ÇÎáøíå íÑßÒ ãÚÇíÇ
  ÇáÞÕÉ ãÇßÇäÊÔ Ýì ÇáÊæÇÕá ÈÓ .. ßÇäÊ Ýì ÇáÇåÊãÇãÇÊ ßãÇä
  æØÑíÞÉ ÇáÊÚÈíÑ Úä äÝÓå .. æÏÑÌÉ ÊÞÈáå æÊÚÇãáå ãÚ Çááì ÍæÇáíå
  ÈÞíÊ ÇÑÌÚ ãä ÔÛáì .. ÇÎÏå æÇäÒá Èíå ÇáÔÇÑÚ
  æÇÍØå Úáì ÑÌáì .. æÇÚãá ÇÑÇÌæÒ ÚÔÇä íÈÕ áì ÈÚíäíå
  Ýì ÇáÇæá ßÇä ÑÇÝÖ .. Çæ ãÔ ÞÇÏÑ
  áßä ÈÚÏ ÝÊÑÉ ãÔ ÞáíáÉ .. ÇÈÊÏÇ íÓÊÌíÈ
  ßäÊ ÇÑÌÚ ãä ÔÛáì ..
  Çæá ÍÇÌÉ ÇÚãáåÇ ÇÎÏå Ýì ÍÖäì æÇØÈØÈ Úáíå
  ßÇä íÔÇæÑ áì Úáì ÈÇÈ ÇáÔÞÉ ÚÔÇä ääÒá
  ãÇßÇäÔ Èíåãäì Çäì ÑÇÌÚ ÊÚÈÇä ..
  æáÇ Çäì åÇäÒá æÇØáÚ 5 ÇÏæÇÑ Úáì ÑÌáì
  æÇäÇ ÔÇíáå ãä ÛíÑ ÇÓÇäÓíÑ
  ßá åãì .. Çäå áãÇ íßÈÑ íÈÞì ØÈíÚì
  ÇáÛÑíÈ Çäì ßäÊ ÈÇÑÌÚ ãä ÔÛáì ÇáÓÇÚÉ 4:45 ÈÇáÙÈØ
  Ýì ÇáÊæÞíÊ Ïå ßá íæã ..
  ßÇä íÓíÈ Çááì Ýì ÇíÏå æÍÊì áæ ÍÏ ÔÇíáå
  ßÇä íÝÖá íÚÇÝÑ áÛÇíÉ ãÇ íÍÈì æíÞÚÏ æÑÇ ÈÇÈ ÇáÔÞÉ
  æíËÈÊ Úíäíå Úáì ÇáÃæßÑÉ ãä ÌæÉ .. ãÓÊäíåÇ ÊÊÍÑß
  æÓØ ÇÓÊÚÌÇÈ ÇáäÇÓ ßáåÇ ..
  ÇÒÇì ÈíÚÑÝ ÇáæÞÊ ¿¿ ...
  ÈÚÏ ÝÊÑÉ ØæíáÉ .. æÞÑÈ ÏÎæá ÇáãÏÇÑÓ ..
  ÞÇáæ áì áÇÒã ÊÑæÍ áÏßÊæÑ ÚÔÇä ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÏÎæá ÇáãÏÑÓÉ
  ÑæÍÊ áÏßÊæÑÉ ãÚÑæÝÉ ÌÏÇð .. æÞÚÏÊ ÇÍßíáåÇ Úä ßá Çááì ÍÕá
  ÞÇáÊ áì ÞÈá Çì ÍÇÌÉ
  áÇÒã äÚãá áå ÇÎÊÈÇÑ ÏÑÌÉ ÇáÊæÍÏ .. æÝÚáÇð ÚãáäÇå
  ÈÚÏ ÇáÇÎÊÈÇÑ .. ÞÇáÊ áì
  ÔæÝ ÈÞì ..
  ÇáÃÚÑÇÖ Çááì ÇäÊ ÈÊÍßí ÇäåÇ ßÇäÊ ãæÌæÏÉ ..
  ÈÊÞæá Çä ÏÑÌÉ ÇáÊæÍÏ ãÔ ÇÞá ãä 30
  äÊíÌÉ ÇáÇÎÊÈÇÑ .. ÈÊÞæá Çä ÇÈäß ÚäÏ ÏÑÌÉ 19
  æÏì ÏÑÌÉ ØÈíÚíÉ ÌÏÇð .. ãæÌæÏÉ ÚäÏ ãÚÙã ÇáäÇÓ
  æÞÇáÊ áì ÈÇáÍÑÝ ..
  " ÃÓÊÇÐ ÇãíÑ .. ÇäÊ ÚãáÊ ãÚÌÒÉ ãÚ ÇÈäß æÚÇáÌÊå ÈÍÈß æÇäÊ ãÇÊÚÑÝÔ "
  ÞÇáÊ áì ßãøá Ýì Çááì ÇäÊ ÈÊÚãáå ..
  æÇäÇ æÇËÞÉ Çä ÇÈäß åíÈÞì ÍÇÌÉ ßÈíÑÉ Ýì ÇáãÓÊÞÈá ..
  æÑÛã ÇäåÇ ÏßÊæÑÉ ÛíÑ ãÓíÍíÉ ..
  ÞÇáÊ áì .. ÇäÇ ÍÇÓÉ Çäå åíÈÞì ÍÇÌÉ ßÈíÑÉ Ýì ÇáßäíÓÉ ÚäÏßã ..
  æÞÇáÊ áì ÍÖÑÊß ãÔ ãÍÊÇÌ ÊÑæÍ Èíå áÃì ÏßÊæÑ ÊÇäì
  ÇäÊ ÈÍÈß áíå åÊÚãá ÍÇÌÇÊ ßÊíÑ
  ãÇÎáÕÊÔ ÇáÍßÇíÉ ..
  ÏÎá ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÏÎæá ÇáãÏÑÓÉ ..
  æááÃÓÝ ÇáãÏíÑÉ ÇÎÏÊ ÈÇáåÇ Çäå ãÔ ãÑßÒ ãÚÇåÇ ÇÕáÇð
  ÞÇáÊ áì ÈÇáÍÑÝ .. ÇÍÊãÇá ßÈíÑ Çä ÇÈäß ãÇíäÝÚÔ Ýì ãÏÑÓÊäÇ
  áÃäå ãÔ åíÑßÒ ãÚ Çì ãÏÑøÓÉ
  Çáãåã ÑÈäÇ Óåá .. æÏÎá ÇáãÏÑÓÉ ..
  ææÓØ ÒÚíÞì æÚÕÈíÊì Úáíå æÞÊ ÇáãÐÇßÑÉ
  ÚÔÇä íÞÏÑ íÍÕøá Òì ÒãÇíáå
  ÇÈÊÏíäÇ äßÊÈ ÇáÍÑæÝ
  "È" ÈØÉ .. æãä ßÊÑ ÒÚíÞì Ýíå .. äÒáÊ ÏãæÚå
  ÞÏÇã ÏãæÚå æÞÝÊ .. ÓÃáÊ äÝÓì ÓÄÇá
  åæ ÇáÛáØ ÚäÏå æáøÇ ÚäÏì¿
  ÇÊÝÑÌÊ ÈÇáÕÏÝÉ Úáì Ýíáã ÞÕÉ ÍíÇÉ ÇáãÚÌÒÉ "åíáä ßíáÑ"
  The Miracle Worker
  ÓÇÚÊåÇ ÞÑÑÊ ÇÚÊÑÝ Çä ÇáÛáØ ÚäÏì
  æÔáÊ ÇáßÑÇÓÇÊ æÇáæÑÞ ÑãíÊåã
  æÑÓãÊ ÈØÉ .. æáÒÞÊåÇ Úáì ÇáÏæáÇÈ
  æÞÚÏÊ ÇÑÞÕ æÇäÇ ÚÇãá ÇíÏíÇ Ôßá ÍÑÝ ÇáÜ "È"
  æÔáÊå æÌÑíäÇ Úáì ÕæÑÉ ÇáÈØÉ ÓæÇ .. ÞÇã ÖÍß
  ÞáÊ áå "È" Çíå íÇ ÍÈíÈì .. ÞÇááì "È" ÈØÉ
  ÞáÊ áäÝÓì
  Yes I did it
  áÍÏ åäÇ .. ØÈíÚì Çäå íÚÑÝ Çä "È" ÈØÉ
  áÃäì ÇäÇ Çááì ÚáãÊåÇ áå
  ÇáãÝÇÌÃÉ ßÇäÊ ÊÇäì íæã áãÇ ÑÌÚ ãä ÇáãÏÑÓÉ
  ÞÇááì ßáãÉ ÎáíÊäì ÇÊÔáíÊ Úä ÇáÊÝßíÑ
  ÞÇááì ÇÞæáß "È" Çíå ÊÇäì¿
  ÞáÊ áå Çíå¿
  ÞÇááì "È" .. ÈÇÈÇ
  ãÔ ÞÇÏÑ ÇæÕÝ ÓÑÚÉ äÒæá ÇáÏãæÚ ãä ÚíäíÇ
  ÇáØÇãÉ ÇáßÈÑì ßÇäÊ ÈÚÏ ÇÞá ãä ÔåÑ
  áÞíÊ ãÏÑøÓÉ ÇáÝÕá ØÇáÈÇäì ..
  ÍØíÊ ÇíÏì Úáì ÞáÈì .. æßáãÊåÇ
  ÞÇáÊ áì .. åæ ÇäÊæ ÈÊÊÚÇãáæÇ ãÚ ÇÈäß ÏÇ ÇÒÇì
  ÇÈäß ÚÇíÒ ØÑíÞÉ ãÚÇãáÉ ÎÇÕÉ
  ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÊÚÇãá ãÚÇå
  ßá ÇáØáÈÉ áíåã ØÑíÞÉ ..
  æÇÈäß áæÍÏå ÚÇíÒ ØÑíÞÉ ÊÇäíÉ
  ÞáÊ áåÇ ÇäÇ åÇÊÕÑÝ .. æÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ åÇÚãá Çíå
  ßäÊ Ýì ÇáÚÑÈíÉ .. ÏãæÚì äÒáÊ æÇäÇ ÓÇíÞ
  ãÇáÞíÊÔ ÛíÑ ÇáæÍíÏ Çááì áãÇ ÈäØáÈ ãäå
  ãÇÈíÑÌÚäÇÔ ÒÚáÇäíä
  æÞáÊ áå .. ÇäÊ ÇáæÍíÏ Çááì ÚÇÑÝ ßá ÍÇÌÉ
  æÚÇÑÝ Çäì ãÔ åÇÓÊÍãá Çäå íØáÚ ãä ÇáãÏÑÓÉ
  æÑÈäÇ åÏÇäì áÝßÑÉ ..
  ÚíÏ ãíáÇÏå Ýì 31 ÇßÊæÈÑ 2008 ..
  ÚãáÊ ÍÝáÉ æÚÒãÊ ãÏÑøÓÉ ÇáÝÕá
  æÞáÊ áåÇ áæ ÔÇÝß ÈÊÊßáãì ãÚÇíÇ .. åíØãä áß
  áÃä ãä ÈÞÇíÇ ÇËÇÑ ÇáÊæÍÏ .. ËÞÊå ÇááÇ ãÊäÇåíÉ Ýì ÇÈæå
  æÝÚáÇ ßÇäÊ ÇáÍÝáÉ áíåÇ ÊÃËíÑ ãÚÌÒì
  ãä ÈÚÏåÇ ÈÞÊ åì äÝÓåÇ ÊÞæááì
  ÏÇ ÈÞì ÇÔØÑ æáÏ Ýì ÇáÝÕá
  ãÇÈÞíÊÔ ÚÇÑÝ ÇÞæá áÑÈäÇ Çíå
  ÈÓ ÓÇÚÊåÇ ÚÑÝÊ ..
  Çä Çááì ÚäÏå æáÇÏ .. ÚäÏå ÇãÊÍÇä ãä ÑÈäÇ
  áÇÒã íÐÇßÑ Øæá ÇáæÞÊ .. ÚÔÇä íäÌÍ
  æíãßä íßæäæÇ æáÇÏß ..
  åã ÇáÊÕÑíÍ Çááì åÊÑÝÚå ÞÏÇã ÑÈäÇ ÚÔÇä íÏÎáß ÇáÓãÇ ..
  Úáì ÝßÑÉ ÈÞì .. ÇäÊæÇ ÇÍÓä ãÏÑÓíä ããßä ÊÐÇßÑæÇ áæáÇÏßã
  æÇÔØÑ ÏßÇÊÑÉ ããßä ÊÚÇáÌæåã
  ÇäÊæ Çááì ÚÇÑÝíä Çíå ÈíÖÍßåã æÇíå ÈíÒÚáåã
  ÇäÊæ Çááì ÚÇÑÝíä äÙÑÇÊåã æåã ãÔ ÝÇåãíä
  ÇäÊæ Çááì ÈÊÍÓæÇ Èíåã áæ ÎÇíÝíä ãä Çì ÍÇÌÉ ÛáØ ÚãáæåÇ
  ÏæøÑæÇ Úáì ÇáãÊÚÉ Ýì Çäßã ÊÑÈæÇ æáÇÏßã
  æÊÚíÔæÇ ãÚÇåã ßá ÙÑæÝ ÍíÇÊåã .. åÊÔæÝæÇ ÇáÚÌÈ
  ÇáßáÇã Çááì ÝæÞ Ïå .. ãÔ ãÌÑÏ ÞÕÉ ..Ïì ÍßÇíÉ Çåã ÊÍÏøì ÚÔÊå Ýì ÍíÇÊì
  æããßä íÚíÔå ßá ÇÈ æÇã
  æáÇÏåã Çåã ÍÇÌÉ Ýì ÍíÇÊåã
  Úä ÇæÛÓØíäæÓ ÇãíÑ ÇÊÍÏË
  ßá ÓäÉ æÇäÊ ÇÍÓä ãä ÇáÓäÉ Çááì ÞÈáåÇ
  íÇ Ãæá æÃÍáì ÝÑÍÉ
  ÇáßáÇã Ïå ÍÞíÞì ÌÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ...ÃãíÑ ÊÇÏÑÓ

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá
  Always
  ÇáãÔÇÑßÇÊ
  Many
   

 

 

ãÚáæãÇÊ ÇáãæÖæÚ

ÇáÃÚÖÇÁ ÇáÐíä íÔÇåÏæä åÐÇ ÇáãæÖæÚ

ÇáÐíä íÔÇåÏæä ÇáãæÖæÚ ÇáÂä: 1 (0 ãä ÇáÃÚÖÇÁ æ 1 ÒÇÆÑ)

Visitors found this page by searching for:

ÇáÊÑÈíÉ, ÇáÃÈäÇÁ , ÇáÃæáÇÏ , ÇáÈäÇÊ , ÇáÍãá , ÇáæáÇÏÉ , ãÑÇåÞ , ãÏÑÓÉ , ãßÊÈÉ , ßÊÇÈ ÇáØÝá , ÇáÍÖÇäÉ , ÇáØÝæáÉ , ÑÖíÚ,
SEO Blog

ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ áåÐÇ ÇáãæÖæÚ

ÖæÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ

 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß
 •