Tips Tricks And Tutorials

ÊÇÈÚ ÚÈÑ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì:

Widget by our
ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

+ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÖæÚ
ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 1 ãä 1

ÇáãæÖæÚ: ØÝáí ÇáÚäíÏ.. ãÇ ÇáÍá¿

              
    Bookmark and Share
 1. #1

  ØÝáí ÇáÚäíÏ.. ãÇ ÇáÍá¿
  ØÝáß ÚäíÏ ¿ íÕÑÎ æ íÊÒãÑ æíÑÝÖ ÃæÇãÑß ¿...


  åá ÊæÈÎå æ ÊÓÈå æÞÏ ÊÖÑÈå ÃÐÇ ÞÇã ÈåÐå ÇáÊÕÑÝÇÊ¿....


  åá íÊÚÏá Óáæßå ÈÚÏåÇ¿...

  ÛÇáÈðÇ ÇáÃØÝÇá Êãíá ááÚäÇÏ ÚäÏãÇ íÔÚÑæä ÈÃäåã ÇáãÓíØÑæä Úáì ÇáæÖÚ æåÐÇ ÇáÚäÇÏ ÛíÑ ãÑÊÈØ ÈãÑÍáÉ ÚãÑíÉ Ïæä ÂÎÑì ÃÐ Ãäå ÇáÓáæß ÇáÔÇÆÚ Èíä ÇáÃØÝÇá æÇáãÑÇåÞíä Èá æÈÚÖ ÇáÑÇÔÏíä ÃíÖðÇ .

  ßËíÑðÇ ãä ÇáÃÈÇÁ íáÌÆæä Åáì ÃÓÇáíÈ ÇáÊÚäíÝ æÇáÖÃíÐÇÁ ÇáÈÏäì æÇáãÚäæì áÍÓã ÇáÃãæÑ æáßä.. åá åÐÇ ÕÍíÍ¿!

  Åáíßã ÈÚÖ ÇáäÕÇÆÍ æÇáÍáæá áÊÚÏíá Óáæß ÇáØÝá ÇáÚäíÏ

  1. ÊÍÏË æÃÓÊãÚ áØÝáß :
  íæáÏ ÇáÃØÝÇá æåã ãÒæÏíä ÈÇáÓãÇÊ ÇáÚÞáíÉ äÝÓåÇ æÇáÊì íÊãÊÚ ÈåÇ ÇáÈÇáÛíä æáßä ÇáÈÇáÛíä áÏíåã ãä ÇáÎÈÑÉ ãÇíÌÚáåã ÞÇÏÑíä Úáì ÇáÊÕÑÝ æÇáÞíÇÏÉ æÊÍãá ÇáãÓÄáíÉ áßä ÍÇáíÇ æãÚ ÇáÃäÔÛÇá ÇáÏÇÆã ÃÕÈÍ ÇáÂÈÇÁ áÇ íÌÏæä ÇáæÞÊ ááÊÍÏË æÇáÃÓÊãÇÚ áÃÈäÇÆåã æÈÇáÊÇáì Ãíä ÓíÓÊØÚ ÇáØÝá ÃßÊÓÇÈ ÇáÎÈÑÉ ÞÏ íÊÇÍ ááØÝá ÎÇÕÉ ÈÇáÑæÖÉ Ãæ ÇáãÏÑÓÉ Ãä íÊÚáã æáßä åÐÇ áíÓ ßÇÝíÇ ÃÐ íÃÊì ÈÓáæß ÞÏ áÇ íÊÞÈáå ÇáæÇáÏíä ããÇ íÌÚáåã ãÚ ÇáæÇáÏíä ÈÍÇáÉ ÕÏÇã æÊÊØæÑ ÇáÃãæÑ áÍÏ ÞÏ íÕá áÚÏã ÊÞÈá ÇáØÝá áÃãáÇÆÇÊ æÃæÇãÑ ÇáÂÈÇÁ æåäÇ íÃÊì ÇáÓáæß ÇáÚäíÏ æÊÈÏà ÇáãÚÇäÇÉ.

  ÇáÍá:ÍÇæá Ãä ÊÞÖí ÈÚÖ ÇáæÞÊ íæãíðÇ Ýì ÇáÊÍÏË ãÚ ØÝáß æÈäÇÁ ÚáÇÞÉ ÕÏÇÞÉ æãæÏÉ ßì íßÊÓÈ ÇáØÝá ÎÈÑÇÊ ÊÌÚáå ÞÇÏÑ Úáì ÇáÊÕÑÝ æÃíÖðÇ ÊÄåáå áÈäÇÁ ÔÎÕíÉ ãÝÚãÉ ÈÇáËÞÉ.


  2. ÇáÓáæß :
  ÌãíÚ ÇáÃØÝÇá íæÌÏ ÚäÏåã Óáæß ÇáÚäÇÏ æÊÕáÈ ÇáÑÃì áßä ãÇÞÏ íÒíÏ ÇáÃãæÑ ÓæÁð åæ ÊÕÑÝ áæÇáÏíä æ ÊÚÇãáåã ãÚ ÇáãæÞÝ ÎÇÕÉ ÃÐÇ ÞÇã ÇáØÝá ÈÃÍÑÇÌ æÇáÏíå Ýì ÇáÃãÇßä ÇáÚÇãÉ æÃãÇã ÇáÂÎÑíä ããÇ íÌÚá ÇáÃÈÇÁ íÚÇáÌæä ÇáãæÇÞÝ ÈÇáÚäÝ æ ÇáÖÑÈ æÇáÓÈ.


  ÇáÍá: ÇáÛÖÈ áíÓ ÇáÍá áÇ ÊÒíÏ ÇáäÇÑ æÞæÏðÇ íäÈÛì Úáì ÇáÂÈÇÁ ÇáÊÍáì ÈÇáÕÈÑ æÇáåÏæÁ æ ãÍÇæáÉ ÇáÊÍÏË ááØÝá æãÚÑÝÉ ÓÈÈ ÇáÚäÇÏ ÈÚÖ ÇáÃØÝÇá áÇ íÊÓÌíÈæä áåÐÇ ÇáÃÓáæÈ ÇáåÇÏì íãßäß ÚÞÇÈåã ÈÈÚÖ ÇáÃÓÇáíÈ ãÐßæÑÉ Ýì äåÇíÉ ÇáãÞÇá.


  3. ÇáãÔÇÑßÉ æÚáÇÞÉ ÇáÃÎÐ æÇáÚØÇÁ:
  íÌÈ Úáì ÌãíÚ ÇáÂÈÇÁ ÊÚáíã ÃØÝÇáåã ÇáãÔÇÑßÉ æÇáÃÎÐ æÇáÚØÇÁ ÝäÚáãåã ÊÈÇÏá ÇáÃáÚÇÈ ãÚ ÇáÃÕÏÞÇÁ æãÔÇÑßÉ ÇáÃã Ýì ÇáãäÒá æÈÚÖ ÇáÃãæÑ ÇáÊì ÊÓÇÚÏ ÇáØÝá Ýì äÈÐ Óáæß ÇáÃäÇäíÉ æ ÊÚáã ÇáãÔÇÑßÉ ÈåÐå ÇáØÑíÞÉ ÓíÏÑß ÇáØÝá Ãäå ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÔÆ Úáíå Ãä íÚØí ÔÆ Ýì ÇáãÞÇÈá

  ãËÇá: " ÃÐÇ ÞãÊ ÈãÓÇÚÏÊì Ýì ÊÑÊíÈ ÛÑÝÊß ÓæÝ ÃßÇÝÆß "
  4. ßä ÞÏæÉ ÕÇáÍÉ áå :
  ßä ÞÏæÉ áÃØÝÇáß æÞÈá Ãä ÊãäÚå ãä Óáæß ãÚíä áÇ ÊÝÚáå ÃäÊ ÃæáÇð áÇä ØÝáß åæ ãÑÂÉ áÊÕÑÝÇÊß æÃÚáã Ãä ÚäÇÏÉ ãÈäì Úáì ÃÚÊÞÇÏÇÊ ÎÇÕÉ Èå íÊÈäÇåÇ æ íÊÕÑÝ ãä ÎáÇáåÇ ÈÚÖ ÇáÃÒæÇÌ íÖÑÈæä æ íÓÈæä ÒæÌÇÊåã ÃãÇã ÇáÃØÝÇá æíÊÑÇßã åÐÇ ÇáãæÞÝ ÈÐåä ÇáØÝá ÝíÞæã ÈÖÑÈ ÃÕÏÞÇÆå æ ÒãáÇÆå æ ÃåÇäÊå æ ãä Ïæä Ãä äÏÑì äÎáÞ ØÝá ÚÏæÇäì ÇáÍá Ýì Ãä Êßæä ÞÏæÉ ÍÓäÉ áØÝáß æ áÇ ÊÝÚá ÔÆ æäÞíÏå ÃãÇã ÇáØÝá ßì áÇ íÝÞÏ ÇáËÞÉ Ýíß .

  ãËÇá : " äÙÝ ÇáØÈÞ Çáì ÊÃßá Ýíå ÈÚÏ ÇáÃäÊåÇÁ ä ÇáØÚÇã æÃÌÚá ØÝáß íÑì åÐÇ æÞá áå Ãä åÐÇ Óáæß Óáíã"

  5. áÇ ÊÕÑÎ ÈæÌå ØÝáß :
  ÇáÕÑÎ æÇáÓÈ æÇáÊÚäíÝ íÌÚá ÇáØÝá ÃßËÑ ÚäÇÏÇ ÝÃäÊÈå.

  ÇáÍá: íÌÈ Úáíß ÔÑÍ æÌåÉ äÙÑß ááØÝá ÈåÏæÁ ÝÇáÃØÝÇá áä ÊÕÛì áßáãÇÊß ßÇÞÇÆÏ æÍÇæá ÃäÊ ÃíÖÇ Ãä ÊÝåã æÌåÉ äÙÑåã æãä Ëã ÇáÃÊÝÇÞ Úáì ÃäÓÈ ÇáÍáæá ÃÌÚáåã íÝßÑæä ãÚß Ýì Íáæá ááãÔßáÉ æãÔÇßá ÂÎÑì ßÓÈ ÇáËÞÉ åæ ÇáÃåã áÇ ÊÌÚáåã íÔÚÑæä Ãäß ÚÏæ.


  6. ÃÚØåã ÇáÃÍÊÑÇã :
  áÃäåã ÕÛÇÑ åÐÇ áÇ íÚäí Ãäåã áÇ íÓÊÍÞæä ÇáÇÍÊÑÇã.ÚäÏãÇ ÊÚØì ØÝáß ÇáÃÍÊÑÇã ÝåÐÇ ÓíÓÇÚÏå Ýì Ãä íÊÍáì åæ ÃíÖðÇ ÈåÐÇ ÇáÓáæß Èá æÊÕÈÍ ÚÇÏÉ ãÒÑæÚÉ Ýì ÔÎÕíÊ æáßä ÇáÃÍÊÑÇã áÇ íÚäì ÃáÇ Êßæä ÍÇÒãÇ Ýì ÈÚÖ ÇáãæÇÞÝ.

  ãËÇá : " ÍÈíÈì ãä ÝÖáß Ãíãßäß Ãä ÊÖÚ ÃáÚÇÈß Ýì ãßÇäåÇ ÈÚÏ ÇááÚÈ ÓæÝ ÇÛÖÈ ãäß Çä ÇåãáÊåÇ"


  7. ÃãÏÍ ØÝáß æßÇÝÆå :
  ÃËÈÊ (ËÑæäÏíß) Ãä ÇáÃÝÇá íÞæãæä ÈÓáæß ÃÝÖ ÚäÏ ÇáãßÇÝÆÉ ããÇ íÚÒ ãä Óáæßåã ÇáÅíÌÇÈì ÝáÇ ÊäÓì ÇáËäÇÁ Úáì ØÝáß ÃÐÇ ÞÇã ÈÓáæß ÍÓä æíãßäß ãßÇÝÆÊåã Úáì ÇÝÚÇáåã ÇáÕÍíÍÉ Þã ÈÇáËäÇÁ Úáì ÃÝÚÇáåã ÇáÌíÏÉ Úáì ÇáÝæÑ æÈÕÏÞ.

  ãËá "ßäÊ ÑÇÆÚ æÃäÊ ÊÓÇÚÏì Ýì ÊäÙíÝ ÛÑÝÊß ÔßÑÇ ".

  8. ßä áåã ÇáãÑÔÏ æÇáÏáíá :
  íãßäß ÌÚá ÃØÝÇáß íÞÏãæä ÃÝÖá ãÇáÏíåã æÐáß ÈãÓÇÚÏÊß áåã æÊäãíÉ ÔÎÕíÊåã ÈÎÈÑÇÊß æÊÌÇÑÈß æÇä ÊæÖÍ áåã ÚæÇÞÈ ÇáÃãæÑ æÃÝÖá ØÑÞ ÇáÊÕÑÝ ÈåÇ

  ãËÇá : " áÇ ÊÖÚ íÏíß Úáì ÃäÇÁ ÓÇÎä áÇäß ÓÊÍÑÞ íÏÇß .. æÃÐÇ ÝÚáåÇ æÃÍÊÑÞ ÐßÑå ÈÃäß ÞÏ äÈåÊå ãÓÈÞÇ æÃÌÚáå íÊÃßÏ Ãäß ßäÊ ãÍÞðÇ"

  9. áÇ ÊÊÕÑÝ ÈÚäÝ æÞæÉ ãÚ ØÝáß :
  áÇÊÑÛã ØÝáß Úáì ÊÞÈá ÞæÇÚÏß æÞæÇäíäß ÈÇáÚäÝ ÝåÐÇ ÓíÌÚá ÇáØÝá ÎÇÆÝÇ ãäß æáä íÊÚáã ÔÆ ÝåÐÇ ãä ÔÃäå Çä íÌÚá ØÝáß ÖÚíÝ ÇáÔÎÕíÉ Çæ ãÊãÑÏÇ ÝíãÇ ÈÚÏ ÇáÍá : ÇáÕÈÑ æãÍÇæá ÊÚÏíá ÇáÓáæß ÎØæÉ ÎØæÉ .

  ÈÚÖ ØÑÞ ÇáÚÞÇÈ æÊÚÏíá Óáæß ÇáØÝá:
  ãäÐ Óä ÇáØÝæáÉ ÇáãÈßÑÉ æãÇ Èíä ÚãÑ ÇáÓÊÉ ÇÔåÑ æÇáÚÇãíä íãßäß ÃÌÈÇÑ ÇáØÝá Úáì ÈÚÖ ÇáÃãæÑ áÕÇáÍÉ æãä Óä (5:2) ÓäæÇÊ íãßäß ÇáÊÍÇæÑ ãÚ ÇáØÝá æÊÔÌíÚå æãßÇÝÆÊå

  * íãßä ÚÞÇÈ ÇáØÝá ÈãÞÇØÚÊå ßÇä íãÊäÚ ÇáÃÈæíä Úä ãÍÇÏËÊå ÈÚÖ ÇáæÞÊ Çæ ßÇä íÑÝÖæÇ ÊáÈíÉ ÈÚÖ ÇáÃÛÑÇÖ ÇáÊì íØáÈåÇ .. áßä áÇ ÊÈÇáÛ Ýì ÇáÃãÑ.

  * íãßä ÍÑãÇä ÇáØÝá ãä ÇáÐåÇÈ ááÊäÒå Çæ ÇáäÇÏí Çæ ÇááÚÈ ÈÇáÚÇÈå Çæ ãÚ ÑÝÞÇÊå ..ÃíÖÇ áÇ ÊÈÇáÛ ÈÇáÚÞÇÈ.

  * ÇÐÇ ÇãÊäÚ Úä ØÚÇã ãÚíä íãßäß Çä ÊÈÏáì ÇäÇÁ ÇáØÚÇã ÈÈÚÖ ÇáÇäíÉ ÐÇÊ ÇáÃÔßÇá ÇáßÑÊæäíÉ ÇáÊì íÍÈåÇ ÇáÃØÝÇá æãä Ëã ÊÌÚáíå íÃßá æÇäÊì ÊÞÕì Úáíå ÞÕÉ ãÑÊÈØÉ ÈåÐå ÇáÔÎÕíÉ ÇáßÑÊæäíÉ.

  * ÇÐ ÇãÊäÚ Úä ÊäÇæá ÇáÏæÇÁ ÇÍÖÑì ÇáÏæÇÁ ÈíÏß æÈÇáÂÎÑì ÞØÚÉ Íáæì Çæ ÈæäÈæä æÞæáì áå ÇäÚ ÇÐÇ ÇÎÐ ÏæÇÆå ÓÊÞÏãì áå ÇáÍáæí .

  * æãÚ Ðáß ¡ ÝÇáÚäÇÏ áíÓ ÏÇÆãÇ ÃãÑÇ ÓíÆÇ ÝÅäå áßäå íÙåÑ Ãä ØÝáß ßËíÑÇáËÞÉ ÈäÝÓå æäÑíÏ Ãä äÚáãåã ÇáËÞÉ æáßä ÈØÑíÞÉ ÕÍíÍÉ.

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá
  Always
  ÇáãÔÇÑßÇÊ
  Many
   

 

 

ãÚáæãÇÊ ÇáãæÖæÚ

ÇáÃÚÖÇÁ ÇáÐíä íÔÇåÏæä åÐÇ ÇáãæÖæÚ

ÇáÐíä íÔÇåÏæä ÇáãæÖæÚ ÇáÂä: 1 (0 ãä ÇáÃÚÖÇÁ æ 1 ÒÇÆÑ)

Visitors found this page by searching for:

ãÇÇáÍá ãÚ ÇáÇØÝÇá íÖÑÈæä ÈÚÖ

SEO Blog

ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ áåÐÇ ÇáãæÖæÚ

ÖæÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ

 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
 • áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß
 •