ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

ãÑæÉ ÔÍÇÊÉ

ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ 0533313591 ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæä

ÊÞííã åÐÇ ÇáãÞÇá
              
    Bookmark and Share
ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ 0533313591 ÑæÇÏ ÇáÊÚÇæäÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖÔÑßÇÊ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ ÚÒíÒí ÇáãÓÇÝÑ Åä ßäÊ ÞáÞ ÈÔÃä ÃËÇËß ØæÇá ãÏÉ ÓÝÑß ÓæÇÁ ßÇä ááÚãá Ãæ ÇáÓÝÑ ãä ÃÌá ÞÖÇÁ ÚØáÉ ããÊÚÉ¡ ÝáÇ ÏÇÚí áÃä ÊÞáÞ ßËíÑÇð ÝäÍä åäÇ áßí äÍá áß åÐå ÇáãÔßáÉ æÇÓÊãÊÚÊ ÃäÊ ÈÃÌÇÒÊß Ïæä Ãä ÊÝßÑ ÈÇáÃËÇË áÃä ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ åí æÇÍÏÉ ãä ÃßÈÑ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊÚãá Ýí ãÌÇá äÞá ÇáÃËÇË æÊÎÒíäå ÝäÍä ÔÑßÉ ãÚÑæÝÉ ÌÏÇð Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá ÈÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ ÝÇáÔÑßÉ ÊãÊáß ßÇÝÉ ÇáÅãßÇäíÇÊ ÇáÊí ÊÓÇÚÏ Úáì ÅÊãÇã ÎÏãÉ ÇáäÞá æÇáÊÎÒíä ÈßÝÇÁÉ ÚÇáíÉ áÐáß äÍä ÇáÍá ÇáÃÝÖá áß.https://www.rwadksa.com/ÔÑßÇÊ-ÊÎÒíä-ÇËÇË-ÈÇáÑíÇÖ/ ÔÑßÇÊ ÊÎÒíä ÇáÇËÇË ÈÇáÑíÇÖÚäÏ ÇáÓÝÑ Ãæ ÇáÇäÊÞÇá áãäÒá ÌÏíÏ äÌÏ Ãä ÇáßËíÑ ãä ÇáÓíÏÇÊ íÞáÞæä ßËíÑÇð ÍíÇá ÇáÃËÇË ÎÇÕÉ Ãä ßÇä ÈÇåÙ ÇáËãä áÐáß íÈÏÁæä ÈÇáÈÍË Úä ÃÔÎÇÕ ãÊÎÕÕíä Ýí ÃÚãÇá äÞá æÍÝÙ ÇáÃËÇË¡ æáÇ ÏÇÚí ááÈÍË ØæíáÇð áÃä ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ åí æÇÍÏÉ ãä ÃßÈÑ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊæÝÑ áßã ãÌãæÚÉ ßÈíÑÉ ãä ÇáÎÈÑÇÁ Ýí ãÌÇá äÞá æÊÎÒíä ÇáÚÝÔ¡ ÝÚáì ÓÈíá ÇáãËÇá ÇáÔÑßÉ ÊæÝÑ áßã ÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã ãÌãæÚÉ ãä ÇáÚãÇá ÇáãÇåÑíä æÇáãÊãíÒíä Ýí Ýß æÊÑßíÈ ÞØÚ ÇáÃËÇË áÐáß íÌÈ Úáíßã ÇáÊÃßÏ Ãä ÇáÃËÇË ÇáÎÇÕ Èßã Ýí ÃãÇä ÊÇã áÐáß áÇ íÊæÌÈ ÇáÞáÞ ÍíÇá åÐÇ ÇáÃãÑ.https://www.rwadksa.com/ÔÑßÇÊ-ÊÎÒíä-ÇáÇËÇË-ÈÇáÑíÇÖ/ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖÔÑßÊäÇ ãä ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊÚãá Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá ÍíË ÃääÇ äãÊáß ßÝÇÁÉ æÞÏÑÉ ÚÇáíÉ ááÊÚÇãá ãÚ ßÇÝÉ ÃäæÇÚ ÇáÃËÇË áÐáß áÇ ÏÇÚí ááÈÍË ØæíáÇð ÝÔÑßÊäÇ åí ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáÃÝÖá áßã Ýí Ãí ÒãÇä æãßÇä¡ æÊæÝÑ ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÊÚãá Úáì ãÏÇÑ ÇáÓÇÚÉ áÊÓÊÞÈá ßÇÝÉ ÔßÇæí æÑÓÇÆá ÇáÚãáÇÁ.https://www.rwadksa.com/ÔÑßÉ-ÊÎÒíä-ÇËÇË-ÈÇáÑíÇÖ/ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇËÊãÊáß ÔÑßÊäÇ ÝÑæÚ ÚÏíÏÉ Ýí ßÇÝÉ ÃäÍÇÁ ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ ÝÇáÝÑÚ ÇáÃÓÇÓí ááÔÑßÉ Ýí ãÏíäÉ ÇáÑíÇÖ¡ ßãÇ íæÌÏ ÝÑæÚ ÃÎÑì Ýí ãÏíäÉ ãßÉ ÇáãßÑãÉ æÌÏÉ æÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ æÇáÏãÇã¡ æåäÇß ÎØÉ ãÓÊÞÈáíÉ ÈÃä ÊÛØí ÇáÔÑßÉ ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ áßí íÊãßä ÌãíÚ ÇáãæÇØäíä ãä ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊí ÊÞÏãåÇ ÇáÔÑßÉ.https://www.rwadksa.com/ÔÑßÉ-ÊÎÒíä-ÇËÇË/ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖíÙä ÇáßËíÑ ãä ÇáãæÇØäíä Ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÊØÑÍ ÃÓÚÇÑ ÈÇåÙÉ ááÎÏãÉ íßæä ÎÏãÊåÇ ÃÝÖá ãä Êáß ÇáÊí ÊØÑÍ ÃÓÚÇÑ ÑÎíÕÉ æåÐÇ ÇáÇÚÊÞÇÏ ÛíÑ ÕÍíÍ áÃä åÐÇ ÇáÃãÑ Ýí ÇáäåÇíÉ ÇÓÊÛáÇá ááãæÇØäíä ãä Êáß ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí áÇ ÊåÊã ÅáÇ ÈÇáÚÇÆÏ ÇáãÇÏí æáÇ ÊåÊã ÈÌæÏÉ ÇáÎÏãÉ¡ áÐáß äÍä ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ äåÊã ßËíÑÇð ÈÇáÎÏãÇÊ ÇáÊí ÊÕá ááÚãáÇÁ ÇáßÑÇã æäÍÑÕ ÈÃä Êßæä ÌæÏÊåÇ ÚÇáíÉ æÚáì ÏÑÌÉ ßÈíÑÉ ãä ÇáÏÞÉ.https://www.rwadksa.com/ÊÎÒíä-ÇËÇË-ÈÇáÑíÇÖ/ÊÎÒíä ÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖäÍä ãä ÃæÇÆá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊí ÚãáÊ Ýí ãÌÇá ÇáÎÏãÇÊ ÇáÚÇãÉ Ýí ÇáãäØÞÉ ÇáÚÑÈíÉ¡ ÍíË Ãä ÔÑßÊäÇ áÇ íÞÊÕÑ ÚãáåÇ ÝÞØ Úáì ãÌÇá ÊÎÒíä ÇáÚÝÔ Èá äÍä äæÝÑ ßÇÝÉ ÇáÎÏãÇÊ ÇáÚÇãÉ ÇáÊí íÍÊÇÌåÇ ÇáÚãáÇÁ ÇáßÑÇã ãËá äÞá ÇáÃËÇË æÊäÙíÝ ÇáÃËÇË æÇáÔÞÞ æÇáÝáá æÇáÔÑßÇÊ¡ æäÞÏã ÎÏãÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ áÐáß ÝÅä ÔÑßÊäÇ áÏíåÇ ÔåÑÉ æÇÓÚÉ Ýí ãÌÇá ÇáÎÏãÇÊ ÇáÚÇãÉ.https://www.rwadksa.com/ÊÎÒíä-ÚÝÔ-ÈÇáÑíÇÖ/ÇÓÚÇÑ ÊÎÒíä ÇáÇËÇË ÈÇáÑíÇÖãä Ãåã ããíÒÇÊ ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË ÈÇáÑíÇÖ ÃäåÇ áÏíåÇ ßÇÝÉ ÇáÅãßÇäíÇÊ ÇáÊí ÊÓÇÚÏåÇ Úáì ÅÊãÇã ÎÏãÉ ÊÎÒíä ÇáÃËÇË Ïæä Ãí ÎÓÇÆÑ æÝí ÇáÂÊí ÓäÞÏã Ãåã ãÇ ÊæÝÑå:ÊæÝÑ ÇáÔÑßÉ ãÓÊæÏÚÇÊ ãÊÎÕÕÉ áÍÝÙ ÇáÃËÇË Ïæä ÇáÊÚÑÖ áÃí ÃÖÑÇÑ.ÊæÝÑ ÇáÔÑßÉ ßÇãíÑÇÊ ãÑÇÞÈÉ áÏÇÎá æÎÇÑÌ ÇáãÎÇÒä.íæÌÏ ÍÑÇÓ áÍãÇíÉ ÇáãÎÇÒä.https://www.rwadksa.com/ÇÓÚÇÑ-ÊÎÒíä-ÇáÇËÇË-ÈÇáÑíÇÖ/ÊÎÒíä ÇËÇË íãßäß ÇáÊæÇÕá ãÚ ÔÑßÊäÇ ÚÈÑ ÃÑÞÇã ÇáÔÑßÉ Ãæ ÇáãæÞÚ ÇáÎÇÕ ÈäÇ æÓæÝ ÊÌÏ ÓÑÚÉ ÇÓÊÌÇÈÉ áØáÈÇÊß æÓæÝ äÞæã ÈÅÑÓÇá ãÌãæÚÉ ãä ÇáÚãÇá áãÚÇíäÉ ÇáÃËÇË æÇáÈÏÁ Ýí ÊäÝíÐ ÚãáíÉ ÊÎÒíäå áÐáß äÍä ÇáÃãËá áß.[FONT=Arial][URL=[/FONT]https://www.rwadksa.com/ÊÎÒíä-ÇËÇË/]https://www.rwadksa.com/ÊÎÒíä-ÇËÇË/[/URL]
ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): áÇ íæÌÏ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ÇáÊÕÇäíÝ
ÛíÑ ãÕäÝ

ÇáÊÚáíÞÇÊ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÈÞ ÇáÝÑÇÔ ãÌÑÈÉ
  ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ
  ÊÎÒíä ÚÝÔ ÈÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ
  ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÔÑÞ ÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊÓáíß ãÌÇÑì ÈÇáÎÑÌ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÎÒÇäÇÊ ÈÌÏÉ ãÚ ÇáÕíÇäÉ æÇáÚÒá
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÔÞÞ ÈÇáÑíÇÖ ãÌÑÈÉ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá æÞÕæÑ ãÌÑÈÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÌÇáÓ ÈÇáÑíÇÖ ãÚ ÇáÊÚØíÑ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãäÇÒá ÈÇáÎÑÌ ÑÎíÕÉ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÈíæÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÍÌÑ ÔãÇá ÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ æÇÌåÇÊ ÒÌÇÌ ãÖãæäÉ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÑíÇÖ
  ÇÓÚÇÑ ÔÍä ÇáÇËÇË ãä ÇáÓÚæÏíÉ Çáì ÇáÇÑÏä
  ÔÑßÉ ÔÑÇÁ ÇËÇË ãÓÊÚãá ÈÃÝÖá ÇáÇÓÚÇÑ
  ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÈÇáÎÑÌ
  ÇÓÚÇÑ ÊäÙíÝ ÇáãÓÇÈÍ ÈÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÎÑÌ ãÖãæäÉ
  ÔÑßÉ ÔÝØ ÈíÇÑÇÊ ÈÇáÏãÇã ÈÇáÖãÇä
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÑíÇÖ ããÊÇÒÉ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ãÌÑÈÉ
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈíÏÇÊ ÈÇáÎÑÌ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÑíÇÖ ãÌÑÈÉ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÕÑÇÕíÑ ÈÇáÑíÇÖ ããÊÇÒÉ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÝÆÑÇä ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ äÙÇÝÉ ÔÇãáÉ ÔÑÞ ÇáÑíÇÖ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ ãÚ ÇáÝß æÇáÊÑßíÈ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ãä ÇáÑíÇÖ Çáì ÇáÇãÇÑÇÊ
Back to Top