ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

Úáì ÕÇÏÞ ÇÍãÏ

ãÔÇåÏÉ ãÓáÓá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ ÇáÌÒÁ ÇáÊÇÓÚ ÇáÍáÞÉ 1

ÊÞííã åÐÇ ÇáãÞÇá
              
    Bookmark and Share
ãÔÇåÏÉ ãÓáÓá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ ÇáÌÒÁ ÇáÊÇÓÚ ÇáÍáÞÉ 1 ãÔÇåÏÉ ãÓáÓá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ ÇáÌÒÁ ÇáÊÇÓÚ ÇáÍáÞÉ 1 ÇáÃæáì ßÇãáÉ 2017 Çæä áÇíä ÈÌæÏÉ HD ÚÇáíÉ ÇáÌæÏÉ ÈÏæä ÊÞØíÚ ãÓÑÈÉ Úáì ÔÇåÏ äÊ ãÓáÓá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ ãÓáÓá ãä ÃÍÏ ÇÔåÑ ÇáãÓáÓáÇÊ ÇáÓæÑíÉ Úáì ÇáÓÇÍÉ æÇáÊí íÍÑÕ ÇáÚÑÈ Úáì ãÔÇåÏÊåÇ Ýí ÑãÖÇä ãäÐ ÙåæÑ Çæá ÌÒÁ ááãÓáÓá Ýì ÚÇã 2006. ÍíË Ãä ãÓáÓá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ íÑÕÏ ÇáÚÇÏÇÊ æÇáÊÞÇáíÏ Ýí ÇáÍÇÑÉ ÇáÓæÑíÉ ãä ÎáÇá ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÔÎÕíÇÊ ÇáÏÑÇãíÉ æÊÚÇÞÈ Úáíå ÇáÚÏíÏ ãä ÇáããËáíä æÇáßõÊÇÈ æÇáãäÊÌíä æÇáãÎÑÌíä¡ ÍíË ÊÛíÈÊ ÇáäÌãÉ ÓáÇÝÉ ÝæÇÎÑÌí Úä åÐÇ ÇáÌÒÁ æÓÊÎæÖ ÇÈäÉ ÇáãÎÑÌ æÇáãäÊÌ ÈÓÇã ÇáãáÇ ÏæÑ ÕÝÇ ÇáÊí ÊÞÊá ÌäÏííä ÝÑäÓííä ÇäÊÞÇãÇ áãÞÊá æÇáÏåÇ.
ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): áÇ íæÌÏ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ÇáÊÕÇäíÝ
ÛíÑ ãÕäÝ

ÇáÊÚáíÞÇÊ

    ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ 9 æÃæÖÍ ÇáãáÇ ÈÃä ÇáÔÎÕíÇÊ ÇáÌÏíÏÉ ÇáÊí ÓæÝ íÔåÏåÇ ÇáãÓáÓá åÐÇ ÇáÚÇã ãÔÇÈåÉ ÈßÝÇÁÊåÇ ááÃÏæÇÑ ÇáãÓÈÞÉ ÈÚÏ ÌåæÏ ãÈÐæáÉ ãä ÞÈá ÝÑíÞ ÇáÚãá ÇáÞÇÆã Úáì ÅäÊÇÌ ÇáãÓáÓá.

    ãÔÇåÏÉ ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ 9 ÃãÇ ÝíãÇ íÎÕ ÊÕÑíÍ (ÃÝíÎÇí ÃÏÑÚí) ÃæÖÍ ÈÃä ÇáãÞÕæÏ ÈÇáÊÓÇãÍ ÇáÏíäí Èíä (ÓÇÑÉ æãÚÊÒ) æÚáÇÞÉ ÇáÍÈ ÇáÊí äÔÃÊ ÈíäãÇ áíÓ ÇáãÞÕæÏ Èå ÇáÊÓÇãÍ ãÚ ÇáßíÇä ÇáÅÓÑÇÆíáí¡ Èá Èíä ÇáÓæÑííä ÃäÝÓåã¡ ãÖíÝÇ "ðÚáì ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí Ãä íÚáã Úáã ÇáíÞíä ÈÃä ÞÕÉ ãÚÊÒ æÓÇÑÉ åí ÓÑÏ áÞÕÕ ãä æÇÞÚ ßÇä ãæÌæÏÉ æãÇÒÇáÊ Ýí ÏãÔÞ Èíä ÍÇÑÉ ÇáíåæÏ æÇáÍÇÑÇÊ ÇáãáÇÕÞÉ áåÇ¡ æåí áÇ ÊÚäí ÈÃääÇ äÔíÑ Åáì ÇáßíÇä ÇáÕåíæäí ÇáÛÇÕÈ ÈÔßá ãØáÞ¡ ÝÏãÔÞ ÇáÞÏíãÉ ãÇÒÇáÊ ÝíåÇ ÇáãÓÇÌÏ æÇáßäÇÆÓ ÇáíåæÏíÉ æÇáãÓíÍíÉ ÇáÊí Êãáà ÍÇÑÇÊåÇ¡ æåÐÇ ÔíÁ áíÓ ÈÌÏíÏ Úáì ÏãÔÞ Ãæ Úáì ÓÇÆÑ ÈáÇÏ ÇáÔÇã".

    ÊÍãíá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ 9 æÚä ãæÞÝ ÈÚÖ ÇáÝäÇäíä ãä ÇáãÓáÓá ÃãËÇá ØáÇá ãÇÑÏíäí ææÇÆá ÔÑÝ¡ íÞæã ÇáãáÇ á"ÏäíÇ ÇáæØä" " Åä ãÓáÓá ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ 9 Úáì Úãá ÌãÇÚí ãÊäÇÛã æÌÈÇÑ¡ ææÌæÏ ÎáÇÝ ãÇÏí Ãæ ÎáÇÝ Íæá ÇáäÕ æÇáÓíäÇÑíæ ÃãÑ ØÈíÚí ÈÇÈ ÇáÍÇÑÉ ÇáÌÒÁ ÇáÊÇÓÚ ãæÌæÏ Ýí ÕäÇÚÉ ÇáÏÑÇãÇ Ýí ßá ÇáÚÇáã".

Back to Top