ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

Úáì ÕÇÏÞ ÇÍãÏ

ÍÙß Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30-12-2015

ÊÞííã åÐÇ ÇáãÞÇá
              
    Bookmark and Share
ÍÙß Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30-12-2015 ÍÙß Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30-12-2015 ÍÙß Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30-12-2015 ÍíË äÊÇÈÚ ãÚßã ãä ÎáÇá ãæÞÚäÇ ÊæÈ ÊæÏÇì ÍÙß Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30-12-2015 , abraj alyum 30/12/2015 , ÇÈÑÇÌ Çáíæã 30/12/2015 , ÈÑÌß Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30 ÏíÓãÈÑ 2015 áÌãíÚ ÇáÃÈÑÇÌ ÈÑÌ ÇáÍãá ÈÑÌ ÇáËæÑ ÈÑÌ ÇáÌæÒÇÁ ÈÑÌ ÇáÓÑØÇä ÈÑÌ ÇáÇÓÏ ÈÑÌ ÇáÚÐÑÇÁ ÈÑÌ ÇáãíÒÇä ÈÑÌ ÇáÚÞÑÈ ÈÑÌ ÇáÞæÓ ÈÑÌ ÇáÌÏí ÈÑÌ ÇáÏáæ ÈÑÌ ÇáÍæÊ ÍÇáÉ ÇáØÞÓ Ýì ãÕÑ Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 30-12-2015 ÇáÃÑÕÇÏ ÊÍÐÑ ãä ãæÌÉ ØÞÓ ÓÆ Úáì ãÕÑ ÍíË ÕÑÍ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÇá ÑÆíÓ ãÌáÓ ÅÏÇÑÉ ÇáåíÆÉ ÇáÚÇãÉ ááÃÑÕÇÏ ÇáÌæíÉ¡ ÈÃäå ÞÏ ÊÊÚÑÖ ÇáÈáÇÏ áÊßÇËÑ ÇáÓÍÈ ÇáãäÎÝÖÉ æÇáãÊæÓØÉ Úáì ÔãÇá æÔÑÞ ÇáÈáÇÏ ÍÊì ÔãÇá ÇáÕÚíÏ æíÕÇÍÈåÇ ÓÞæØ ÇáÃãØÇÑ ãÇ Èíä ÇáÎÝíÝÉ Åáì ãÊæÓØÉ ÇáÔÏÉ ÇÚÊÈÇÑÇ ãä ÛÏ ÇáÃÑÈÚÇÁ ÍÊì ÇáÎãíÓ ÇáãÞÈá. ÊÝÇÕíá ÎÈÑ æÝÇÉ ÇáÝäÇä ÚÈÏÇááå ÇáÓÏÍÇä .. ÇÔÇÚÉ Çã ÍÞíÞÉ ääÔÑ áßã ÚÈÑ ÊæÈ ÊæÏÇì ÊÝÇÕíá ÎÈÑ æÝÇÉ ÇáÝäÇä ÚÈÏÇááå ÇáÓÏÍÇä æåá åæ ÇÔÇÚÉ Çã ÍÞíÞÉ , æÝÇÉ ÚÈÏÇááå ÇáÓÏÍÇä, æÝÇå ÚÈÏÇááå ÇáÓÏÍÇä, æÝÇÉ ÇáÝäÇä ÚÈÏÇááå ÇáÓÏÍÇä ¡ ÍíË äÝì ÑíÇä ÇáÓÏÍÇä äÌá ÇáÝäÇä ÇáÓÚæÏí ÚÈÏÇááå ÇáÓÏÍÇä ãÇ Êã ÊÏÇæáå ÚÈÑ ãæÇÞÚ ÇáÊæÇÕá ÇáÇÌÊãÇÚí ÇáÝíÓ Èæß æÊæíÊÑ ÃãÓ ÇáÇËäíä Úä æÝÇÉ æÇáÏå ãæßÏÇð Ãäå ÈÕÍÉ ÌíÏÉ. ÇáÓÚæÏíÉ ÊÞÑÑ ÑÝÚ ÇÓÚÇÑ ÇáæÞæÏ æÇáãíÇå æÇáßåÑÈÇÁ 67% ÈÏÁ ãä ÇáÛÏ ÇÑÊÝÇÚ ÓÚÑ ÇáÈäÒíä Ýí ÇáÓÚæÏíÉ , ÇÓÚÇÑ ÇáÈäÒíä Ýí ÇáÓÚæÏíÉ , ÓÚÑ ÇáÈäÒíä Ýí ÇáÓÚæÏíÉ ,ÍíË ÞÑÑ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ ÇáÓÚæÏí Çáíæã ÇáÇËäíä ÇáãæÇÝÞ 28-12-2015 ÈÑÆÇÓÉ ÎÇÏã ÇáÍÑãíä ÇáÔÑíÝíä Çáãáß ÓáãÇä Èä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÊÚÏíá ÑÝÚ ÃÓÚÇÑ ãäÊÌÇÊ ÇáØÇÞÉ æÇáßåÑÈÇÁ æÇáãíÇå ÈÇáããáßÉ Úáì Ãä íÈÏà ÇáÚãá ÈÇáÃÓÚÇÑ ÇáÌÏíÏÉ ááØÇÞÉ ÈÏÁ ãä ÛÏðÇ ÇáËáÇËÇÁ¡ æÇáßåÑÈÇÁ æÇáãíÇå ÈÏÁðÇ ãä Ãæá ÇáÔåÑ ÇáãÞÈá.
ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): áÇ íæÌÏ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ÇáÊÕÇäíÝ
ÛíÑ ãÕäÝ

ÇáÊÚáíÞÇÊ

Back to Top