ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

saidshary

äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ

ÊÞííã åÐÇ ÇáãÞÇá
              
    Bookmark and Share
äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÕÝ ÇáËÇáË ÇáËÇäæí


äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÕÝ ÇáËÇáË ÇáËÇäæí ßÇãáÉ ááÊÍãíá ãä ÇáãÌÇäíÇÊ ÑÇÈØ ãÈÇÔÑ Ýí ÊÍãíá äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÕÝ ÇáËÇáË ÇáËÇäæí ÇáäÓÎÉ ÇáÇÓÇÓíÉ ãä æÒÇÑÉ ÇáÊÑÈíÉ æÇáÊÚáíã ÈÚÏ ÇÏÇÁ ÇáØáÇÈ ÇãÊÍÇäÇÊ ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ Çáíßã äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÕÝ ÇáËÇáË ÇáËÇäæí
ÈæÓÊÑ äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÕÝ ÇáËÇáË ÇáËÇäæí

ãÔÇåÏÉ ÇÝáÇã ãíÑÝÊ ßíÏÇåã
ãÔÇåÏÉ ÝíÏíæåÇÊ ãÑÝÊ ßíÏÇåã
ÊÍãíá ÝíÏíæåÇÊ ßíÏÇåã
ãÔÇåÏÉ ÇÝáÇã ãíÑÝÊ ßíÏÇåã
ãÔÇåÏÉ ÝíÏíæåÇÊ ãÑÝÊ ßíÏÇåã
ÊÍãíá ÝíÏíæåÇÊ ßíÏÇåã


) ÅÌÇÈÉ ÇáÓÄÇá ÇáÃæá1- I agree with you, you are right


2- I think they are interesting / boring .


3- I was absent because I was ill .


4-First, put the eggs in a pan full of water, then boil them in the water for 10 minutes .


2- ÅÌÇÈÉ ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí


1- Place: petrol station


Speaker A : clerk / worker


Speaker B : driver / car owner


Function : inquiry / asking and giving information


ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ


2- Place : Company


Speaker A : an interviewer


Speaker B : an appllicant


Function : interviewing


ãÔÇåÏÉ ÇÝáÇã ãíÑÝÊ ßíÏÇåã
ãÔÇåÏÉ ÝíÏíæåÇÊ ãÑÝÊ ßíÏÇåã
ÊÍãíá ÝíÏíæåÇÊ ßíÏÇåãÇáÓÄÇá ÇáËÇáË


1-mission
2-to
3-watch
4-had finished
5-waste
6-takes
7-style
8-leaving
9-qualified
10-might have left
11-raise
12-Despite
13-phenomenon
14-had helped
15-charge
16-being laughed


ãÔÇåÏÉ ÇÝáÇã ãíÑÝÊ ßíÏÇåã
ãÔÇåÏÉ ÝíÏíæåÇÊ ãÑÝÊ ßíÏÇåã
ÊÍãíá ÝíÏíæåÇÊ ßíÏÇåã1- to doing ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ to do
2-Profession ÜÜÜÜÜÜÜÜ procession
3-Had he been ÜÜÜÜÜÜÜÜ he had been
4-invention ÜÜÜÜÜÜÜÜ exploration/invasion
5- who ÜÜÜÜÜÜÜÜ whose
6– trademarks ÜÜÜÜÜÜÜÜ landmarks

ÊÍãíá äãæÐÌ ÇÌÇÈÉ ÇãÊÍÇä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2015 ÇáËÇäæíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÕÝ ÇáËÇáË ÇáËÇäæí

ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): áÇ íæÌÏ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ÇáÊÕÇäíÝ
ÛíÑ ãÕäÝ

ÇáÊÚáíÞÇÊ

Back to Top