ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

ãÔÇåÏÉ ÊÛÐíÇÊ RSS

News KD

ÇÍáí ÑÓÇÆá ÍÈ

ÊÞííã åÐÇ ÇáãÞÇá
              
    Bookmark and Share
ãÔÇåÏÉ ãÈÇÑÇÉ ÝíÑæäÊíäÇ Çáíæã áã íÎÓÑ ãÈÇÑÇÉ ÃãÇã ÝÑíÞ ãä ÃæßÑÇäíÇ ÍíË ÝÇÒ 5 ãÑÇÊ¡ æÊÚÇÏá 3 ãÑÇÊ. ÝíæÑäÊíäÇ áÇ íÎÓÑ Ýí ÏæÑ ÇáËãÇäíÉ ãä ÇáÏæÑí ÇáÃæÑæÈí (Ãæ ßÃÓ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí)¡ áÚÈ 4 ãÈÇÑíÇÊ¡ ÝÇÒ ËáÇË¡ æÊÚÇÏá Ýí æÇÍÏÉ. ÏíäÇãæ ßíÝ æÇÌå ÇáÝÑÞ ÇáÅíØÇáíÉ 18 ãÑÉ¡ áã íÊãßä ãä ÊÍÞíÞ ÇáÝæÒ Óæì ãÑÊíä ÝÞØ¡ æßáÇåãÇ Úáì ÍÓÇÈ Åíå ÅÓ ÑæãÇ. ÝíæÑäÊíäÇ áã íÎÓÑ Ýí ÂÎÑ 11 ãÈÇÑÇÉ ÃæÑæÈíÉ¡ ÝÇÒ ËãÇäí ãÈÇÑíÇÊ æÊÚÇÏá ËáÇË. ãÔÇåÏÉ ãÈÇÑÇÉ ÝíÑæäÊíäÇ Çáíæã
ÍíË ãÈÇÑÇÉ ÝíæÑäÊíäÇ æÏíäÇãæ ßííÝ Çáíæã ÇáÎãíÓ Ýí ÏæÑ ÇáËãÇäíÉ ãä ÇáÏæÑí ÇáÃæÑæÈí¡ íÈÍË ãä ÎáÇáåÇ ÇáØÑÝíä Úáì ÊÍÞíÞ äÊíÌÉ ÅíÌÇÈíÉ ãä ÎáÇá ÇáãÈÇÑÇÉ¡ ãä ÃÌá ÇáÅÞÊÑÇÈ ÃßËÑ ãä ÇáÏæÑ ÇáãÞÈá ÞÈá ãÈÇÑÇÉ ÇáÚæÏÉ Ýí ÅíØÇáíÇ¡ ÍíË íÈÍË äÇÏí ÝíæÑäÊíäÇ ÈÞíÇÏÉ äÌãå ÇáãÕÑí ãÍãÏ ÕáÇÍ.ÑÓÇÆá ÍÈ ÇáÔÚÑ äÇÚã ãËá ÇáÍÑíÑ æÇááæä áæä ÇáÞÔØÉ æÇáÕæÊ ãä ÊÓãÚå ÊÝÒ æÊÞæá Óã

íÇÑÈ ÈÚáãß ÃÍÈÈÊ åÐå ÇáÝÊÇÉ ÝÈÑÍãÊß æÓÚ ÚáíåÇ ßá ÖíÞ æÈÇÑß áåÇ ØÑíÞåÇ
ÃäÊì ÃØåÑ ÞáÈ ÔÝÊå ããÊáì ßáå ÈíÇÖ .. ÃäÊì ÏÚæÉ Ãã äÇãÊ Úä æáÏåÇ ÑÇÖíå
ÃäÇ ãÌäæäÉ Ýì áíáß ÃäÇ ÇÕÏÞ ßáãÉ Ýí ÔÝÇÊß ÃäÇ æÇä ßäÊ ãÇ ÊÏÑì ÇÍÈß ãæÊ
íÊÚÏì ÇáÎíÇá æÕÝß Úíäì ÃÊÛäì ÈÞÑÈß ãä áåÝÊì æÃäÇ íãß áíÊäì ÈÕÏÑì Ãáãß
ÈÇááå ÇÓÃáß Úäì áÇ ÊÛíÈ æÅä áÞíÊ ÛíÑì ÍÈíÈ Çááå íåäíß ÈÃÍáì äÕíÈ
íÇáíá ÑÍ ÔæÝå æÃÈì ãäß ÇáÃÎÈÇÑ .. Þáå ÊÑì ÌíÔ Çáæáå ãÍÊæíäì
ÃäÊì ÚãÑì ÍíÇÊì æÂÎÑ ÂãÇáì .. æÃäÊì æÇááå ÑÌÇíå íÇ ÈÚÏ ÍÇáì
Çááì íÞæá ÇáÈÚÏ íäÓíß ÇáÃÍÈÇÈ Þáå íÌì æíÔæÝ ÍÇáì ÈÚíäå

ÛÑíÈ åÌÑß íÇ ÔæÞ íÇ ÑãÒ ÇáæÝÇ æÇáÐæÞ .. ãÏÑì æÔ Çááì ÕÇÈß ÎáÇß ÊäÓì ÃÕÍÇÈß


ÍÙß Çáíæã Úáì ÇáÕÚíÏ ÇáÚÇØÝì æÇáãåäì æÇáÕÍì æÊæÇÝÞ ÇáÃÈÑÇÌ ãÚ ÇáÍÈíÈ æÇáÒæÌ æÇáÕÏíÞ ÊäÈÄÇÊ ÍÙß Çáíæã áÈÑÌ ÇáÍãá¡ ÈÑÌ ÇáËæÑ¡ ÈÑÌ ÇáÌæÒÇÁ¡ ÈÑÌ ÇáÓÑØÇä¡ ÈÑÌ ÇáÃÓÏ¡ ÈÑÌ ÇáÚÐÑÇÁ¡ ÈÑÌ ÇáãíÒÇä¡ ÈÑÌ ÇáÚÞÑÈ¡ ÈÑÌ ÇáÞæÓ¡ ÈÑÌ ÇáÌÏì¡ ÈÑÌ ÇáÏáæ¡ æÈÑÌ ÇáÍæÊ ÊæÞÚÇÊ ÇáÃÈÑÇÌ Çáíæã Ýì ÇáÍÈ æÇáÒæÇÌ æÇáÌäÓ æÇáÚãá æÇáÅÑÊÈÇØ æÇáÍíÇÉ ÇáÔÎÕíÉ ááÑÌá æÇáãÑÃÉ ÝÞØ æÍÕÑíÇð Úáì ãæÞÚ ÌÑíÏÉ «æßÇáÉ äíæÒ » ÇáÅÎÈÇÑíÉ æÇáÊÑÝíåíÉ ÇÈÑÇÌ Çáíæã
æßãÇ äÚáã ÌãíÚÇð¡ ãÇåíÉ ÈÑÌß ÊÚÊãÏ Úáì ÊÇÑíÎ ãíáÇÏß áÃäå íÞÑÑ ãÇåæ ÈÑÌß ÈÇáÙÈØ¡ Ýì Úáã ÇáÊäÌíã åäÇß ÇËäì ÚÔÑ ÈÑÌ ÊÓÊãÏ ãä ÊÔßíáÇÊ ãä ÇáäÌæã Ýì ÇáÓãÇÁ¡ íõÍÏÏ ÈÑÌß ÈæÇÓØÉ ÊÔßíáÉ ÇáäÌæã ÚäÏãÇ ßÇäÊ ÇáÔãÓ Ýì ÈÑÌß áÍÙÉ æáÇÏÊß¡ ÈÑÌß Çáíæã æáßá ÈÑÌ ãä ÇáÃÈÑÇÌ áå ÑãÒ æÚáÇãÉ ÊõÚÈÑ Úäå æÊõãíÒå Úä ÈÇÞì ÇáÃÈÑÇÌ¡ æÚäÕÑ (ÇáäÇÑ æÇáÃÑÖ æÇáãÇÁ æÇáåæÇÁ) æßæßÈ (ÇáßæßÈ áÇ íÍßã ÃßËÑ ãä ÈÑÌíä)¡ ÍíË Ãä ßá ÇáÇÈÑÇÌ ÊÍßãåÇ ÇáßæÇßÈ ãÇ ÚÏÇ ÈÑÌ ÇáÓÑØÇä ÇáÐì íÍßãå ÇáÞãÑ æÇáÃÓÏ ÇáÐì ÊÍßãå ÇáÔãÓ


ÇÎÈÇÑ ÇáÍæÇÏË ÊãßäÊ ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ áãÈÇÍË ÇáÂÏÇÈ¡ ÈÑÆÇÓÉ ÇááæÇÁ ãÌÏì ãæÓì ãä ÖÈØ ÝÊÇÊíä ÈÕÍÈÉ 2 ãä ÑÇÛÈì ÇáãÊÚÉ ÃÑÏäííä ÇáÌäÓíÉ ÏÇÎá ÔÞÉ ÈÇáÚÌæÒÉ.
ßÇäÊ æÑÏÊ ãÚáæãÉ ÇááæÇÁ ãÍãÏ ÐßÇÁ¡ ãÏíÑ ÇáäÔÇØ ÇáÏÇÎáì ÈÇáÅÏÇÑÉ¡ ÊÝíÏ ÈÃä ÝÊÇÊíä ÓÇÞØÊíä¡ ÇÊÝÞÊÇ ãÚ ÚÌæÒíä ÃÑÏäííä ÇáÌäÓíÉ Ýì ÃÍÏ ÇáãáÇåì ÇááíáíÉ Úáì ÞÖÇÁ áíáÉ ÍãÑÇÁ ãÞÇÈá 1500 Ìäíå áßá ãäåãÇ.æÈÚÏ ÊÞäíä ÇáÅÌÑÇÁÇÊ æÇáÊÍÑíÇÊ ÇáÓÑíÉ ÈãÚÑÝÉ ÇáÚÞíÏ ÅÈÑÇåíã ÇáØæíá¡ ÞÇÏ ÇáÚÞíÏ ÃÍãÏ ØÇåÑ ÞæÉ ÖÈÇØ ÇáÅÏÇÑÉ¡ æÖãÊ ßáÇ ãä ÇáãÞÏã ÅíåÇÈ ÊæÝíÞ æÇáãÞÏã ãÍãÏ Íáãì æÇáãÞÏã æáíÏ ØÑÇÝ æÇáãÞÏã ÝíÕá ÚÇÕã¡ æÊã ÅáÞÇÁ ÇáÞÈÖ Úáì ÝÊÇÊíä¡ ÇáÃæáì 18 ÓäÉ "ÞæÇÏÉ" æÇáËÇäíÉ 17 ÓäÉ ãÊáÈÓÊíä ÃËäÇÁ ããÇÑÓÉ ÇáÑÐíáÉ ãÚ ÇáÚÌæÒíä¡ ÏÇÎá ÅÍÏì ÇáÔÞÞ ÇáãÝÑæÔÉ ÈãäØÞÉ ÇáÚÌæÒÉ.

ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ (Tags): áÇ íæÌÏ ÅÖÇÝÉ/ ÊÚÏíá ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ÇáÊÕÇäíÝ
ÛíÑ ãÕäÝ

ÇáÊÚáíÞÇÊ

Back to Top