ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

 • Çáäæã ÎáÇá ÇáÃÔåÑ ÇáËáÇËÉ ÇáÃæáì ãä ÇáÍãá.

  ÞÏ Êßæä ÇáÃÔåÑ ÇáËáÇËÉ ÇáÃæáì ãä ÇáÍãá ÊÍÏíÇð ßÈíÑÇð ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÇáãÑÃÉ ÇáÍÇãá ÈÓÈÈ ÇáÊÛíÑÇÊ ÇáåÑæãäíÉ ÇáÊí ÊÕíÈåÇ ÈÇáÅÚíÇÁ æÇáÅÑåÇÞ ÇáÔÏíÏíä æÊÏÝÚåÇ Åáì ÏÎæá ÇáÍãÇã ßËíÑÇð æÇáäæã ÃßËÑ. Åáíß Ýí ãÇ íáí ÓÊø äÕÇÆÍ ÊÓÇÚÏß Úáì ãæÇÌåÉ åÐÇ ÇáÊÍÏí:
  - ÍÇæáí Çáäæã ßáøãÇ ÔÚÑÊö ÈÍÇÌÉò áÐáß æáÇ ÊÌÚáí ãÊÚÉ ÇáÑÇÍÉ æÇáÓßíäÉ ÍßÑÇð Úáì Çááíá.

  - ÇÚãáí Úáì Ãä íÙáø ÌÓãß ãØÝá ãÚ ÇáÍÑÕ Úáì ÇáÊÎÝíÝ ãä ÔÑÈ ÇáãíÇå ãÚ Íáæá ÇáãÓÇÁ æÇÞÊÑÇÈ ãæÚÏ äæãß.

  - ÍÇÑÈí ÇáÛËíÇä æÇáÚíÇÁ ÚÈÑ ÊäÇæá ÇáãßÓÑÇÊ ßá ÕÈÇÍ.

  - äÇãí Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÃíÓÑ æÖÚí æÓÇÏÉð Èíä ÓÇÞíß æÃÓÝá ÇáÈØä. ÝåÐå ÇáæÖÚíÉ ÓÊÔÚÑß ÈÑÇÍÉò ÃßÈÑ æÊãäÍß ÏæÑÉð ÏãæíÉð ÓáíãÉ.

  - ÌåøÒí ÍãÇãß ÈäæÑò ÎÇÝÊò íÌäøÈß ÅÔÚÇá ÇáÅÖÇÁÉ ÇáÚÇÏíÉ ÇáÊí ÞÏ ÊæÞÙß ßáíÇð æÊÓÈøÈ áßö ÇáÃÑÞ.

  - ÍÇæáí ÇáÎáæÏ Åáì Çáäæã Ýí ÇáæÞÊ äÝÓå ßá áíáÉò¡ ÝÐáß ÓíÚæøÏ ÌÓãß Úáì ÇáÊÃÞáã ãÚ ÌÏæá Òãäí ãÍÏÏ.
  åÐå ÇáãÞÇáÉ äÔÑÊ ÃÕáÇ Ýí ãæÖæÚ ÇáãäÊÏì : Çáäæã ÎáÇá ÇáÃÔåÑ ÇáËáÇËÉ ÇáÃæáì ãä ÇáÍãá. ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ íÞíä ãÔÇåÏÉ ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ
 • Recent Articles

 • Recent Blog Posts

  rody

  ???? ??? ???? ???? ??????

  ?????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ???? ??? ?????? ?? ??????? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ?????? ??????? ??????? ?? ????????? ?? ??? ???????? ??????? ??????? ???? ??? ?????? ???? ??????? ????...

  rody Çáíæã 08:45 PM
  rody

  ???? ????? ???? ??????

  ??????? ??? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ??????? ?????? ??? ??????? ?? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????...

  rody 05-11-2019 08:28 PM
  rody

  ???? ??? ??? ???? ??????

  ??? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ??? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?????? ???? ????? ?????? ????? ????? ????...

  rody 05-11-2019 08:01 PM
  rody

  ???? ?????? ????? ???? ??????

  ?????? ??????? ???? ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ????? ??? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ????? ?????? ???? ????? ??????? ??????? ???????? ??? ?? ???...

  rody 03-11-2019 03:04 PM
  rody

  ???? ????? ????? ??? ??????

  ?????? ??????? ???? ???? ?????? ?? ??????? ?????? ??? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ??????? ????? ????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ????? ?????? ??????? ????...

  rody 01-11-2019 07:39 PM
 • Weather Widget

  +29
  +40°
  +24°
  , 31
    +36° +25°
    +37° +23°
    +41° +29°
    +39° +22°
    +35° +22°
    +35° +21°
 • Section Widget

 • YouTube - ÇáÞÑÇä ÇáßÑíã ßÇãáÇð ÈãÞØÚ æÇÍÏ ãÔÇÑí ÇáÚÝÇÓí

 • CNN Videos


Back to Top