ÇáÊÓÌíá

ÃåáÇ æÓåáÇ Èß Åáì Oursons.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

 • ÞÓæÊß ÚáíåÇ áíÓÊ ÊÚäí ÇáÑÌæáÉ !

  Åä ãÚÙã ÇáÑÌÇá íÚÇäæÇ ãä ÇáÝåã ÇáÎÇØÆ æÇáÇÚÊÞÇÏ ÇáÛíÑ ÕÍíÍ Íæá ãÞæáÉ ÊÝíÏ Ãä ÇáÓíÏÉ áÇ íãßä Ãä ÊÐÚä ÅáÇ ÈÇÓÊÎÏÇã ÃÓáæÈ ÇáÚÕÈíÉ ãÚåÇ æÇáÊÍÏË ãÚåÇ ÈÛÖÈ ÔÏíÏ¡ Ãí ÇáÃÓáæÈ ÇáÍÇÒã æÇáÞÇØÚ¡ Ïæä ÇáÇÓÊäÇÏ Úáì Ãí ãäØÞ Ãæ íÎÇØÈ ÚÞáåÇ¡ æåæ ÇÚÊÞÇÏ íÏÝÚ Ëãäå ÇáÑÌÇá ÃäÝÓåã áÃäå íßæä ÓÈÈÇð Ýí ÓæÁ ÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÑÌá æÇáãÑÃÉ Ïæä Ãä íÏÑí.
  æÃæÖÍ ÇáÏßÊæÑ ÃãÌÏ ÇáÚÌÑæÏí¡ ÇÓÊÔÇÑí ÃãÑÇÖ ÇáØÈ ÇáäÝÓí ÈÇáãÌáÓ ÇáÅÞáíãí ááØÈ ÇáäÝÓí Ãä ÇáÑÌá íÌÈ Ãä íÊÎØì ãÑÍáÉ ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáãÑÃÉ Úáì ÃäåÇ ßÇÆä ÃÏäì ãäå Ãæ ãä ãßÇäÊå Ãæ Ãäå ÃÚáì ãäåÇ¡ ÝÇáãÑÃÉ íÌÈ Ãä ÊÚÇãá Úáì ÞÏÑ ÚÞáåÇ ßãÇ åæ ÇáÑÌá æßãÇ åæ ÇáÅäÓÇä ÚÇãÉ.
  æÃÝÇÏ ÃØÈÇÁ ÇáäÝÓ Ãä ÑÖæÎ ÇáãÑÃÉ æØÇÚÊåÇ Ýí Ùá ÚäÝ ÇáÑÌá åæ ÃãÑ ÔÈå ãÓÊÍíá ãåãÇ ßÇä ÙÇåÑíÇð¡ áÃä ÇáÓíÏÉ ÊÞÏÑ ãä íÞÏÑåÇ æáÇ ÊÓÊØíÚ ßÃí ÅäÓÇä Ãä ÊåíÆ äÝÓíÊåÇ áÞÈæá ÇáÅåÇäÉ Ïæä Ãä íßæä åäÇß ÔíÁ Ýí ÏÇÎáåÇ ÊÌÇå ãä ÃåÇäåÇ.
  åÐå ÇáãÞÇáÉ äÔÑÊ ÃÕáÇ Ýí ãæÖæÚ ÇáãäÊÏì : ÞÓæÊß ÚáíåÇ áíÓÊ ÊÚäí ÇáÑÌæáÉ ! ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ ÚÔÞ ãÔÇåÏÉ ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ
 • Recent Articles

 • Recent Blog Posts

  rody

  ???? ????

  ????? ??? ????? ?? ??????? ?? ?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ?????? ????????? ????? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ??? ????? ????...

  rody Çáíæã 10:23 PM
  rody

  ???? ????? ????? ???????

  ????? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ???? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ????? ????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ?????? ??????? ????? ?? ?????? ???????? ??????...

  rody Çáíæã 08:42 PM
  rody

  ???? ??? ?????? ?????? ???? ??????

  ??? ???? ????? ???? ??????? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ???????? ??? ???? ????? ?????? ??????? ?? ??????? ????????? ???? ??? ??? ??????? ????? ?????? ???????? ?????? ???? ???? ??? ?????? ???? ???...

  rody Çáíæã 08:17 PM
  rody

  ???? ??? ???? ???? ??????

  ?????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ???? ??? ?????? ?? ??????? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ?????? ??????? ??????? ?? ????????? ?? ??? ???????? ??????? ??????? ???? ??? ?????? ???? ??????? ????...

  rody íæã ÃãÓ 08:45 PM
  rody

  ???? ????? ???? ??????

  ??????? ??? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ??????? ?????? ??? ??????? ?? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????...

  rody 05-11-2019 08:28 PM
 • Weather Widget

  +29
  +40°
  +24°
  , 31
    +36° +25°
    +37° +23°
    +41° +29°
    +39° +22°
    +35° +22°
    +35° +21°
 • Section Widget

 • YouTube - ÇáÞÑÇä ÇáßÑíã ßÇãáÇð ÈãÞØÚ æÇÍÏ ãÔÇÑí ÇáÚÝÇÓí

 • CNN Videos


Back to Top